English Vietnamese
There are two support collection methods, the first utilizes the legacy flow-tools binaries and the second leverages Cacti's own PHP based flow stream server. Có hai phương pháp thu thập hỗ trợ, phương pháp thứ nhất sử dụng các mã nhị phân luồng công cụ kế thừa và phương pháp thứ hai tận dụng máy chủ luồng luồng dựa trên PHP của riêng Cacti.