English Swedish
Select a Report Skriv ut rapporter
Source Root Domain Källa eller destination IP
Destination Root Domain Destination IP
Source/Destination Root Domain Källa / Destination IP
UDP/TCP Destination Port UDP / TCP-destinationsporten
UDP/TCP Source Port UDP / TCP Source Port
UDP/TCP Port UDP / TCP-port
Source IP Källa IP
Destination IP Destination IP
Source/Destination IP Källa / Destination IP
Source or Destination IP Källa eller destination IP
IP Protocol IP-protokoll
Input Interface Ingång Gränssnitt
Output Interface Utgång Gränssnitt
Input/Output Interface Ingång / utgång Gränssnitt
Source AS Ingen källa
Destination AS Destination AS
Source/Destination AS Källa / Destination AS
IP ToS IP ToS
Source Prefix Källprefix