English Swedish
Top %d Överst% d
Every %d Hours Varje% d timmar
Every %d Weeks, 2 Varje% d veckor, 2
Statistical: %s Statistik
Printed: %s Tryckt:
Unknown (%s) Okänd
Netflow - %s Nettoflödet - %
%d - %d Bytes %s Bytes
> %d Bytes %s Bytes
IP Packet Size Distribution (%%) IP-paketstorleksfördelning (%)
Packets per Flow Distribution (%%) Paket per flödesfördelning (%)
Octets per Flow Distribution (%%) Oktetter per flödesfördelning (%)
Flow Time Distribution (%%) Flödestidfördelning (%)
%d Week % d veckan
%d Weeks % d veckor
%d Month % d månad
%d Months % d månader
%d Year % d år