Context English Vietnamese
Attrib Attrib
Audit Log Purged by %s Nhật ký kiểm toán bị thanh trừng bởi %s
Column Header used for CSV log export. Ensure that you do NOT(!) remove one of the commas. The output needs to be CSV compliant. page, user_id, username, action, ip_address, user_agent, event_time, post trang, user_id, tên người dùng, hành động, ip_address, user_agent, event_time, bài đăng
cli cli
Set/Refresh Filters Đặt / Làm mới Bộ lọc
Clear Filters Xóa bộ lọc
Export Log Events Xuất nhật ký sự kiện
Purge Log Events Thanh lọc sự kiện
Audit Events Sự kiện kiểm toán
Page Name Tên trang
The page where the event was generated. Trang nơi tạo ra sự kiện.
The user who generated the event. Người dùng đã tạo sự kiện.
The Cacti Action requested. Hover over action to see $_POST data. Hành động Cacti được yêu cầu. Di chuột qua hành động để xem dữ liệu $ _POST.
The browser type of the requester. Các loại trình duyệt của người yêu cầu.
The IP Address of the requester. Địa chỉ IP của người yêu cầu.
The time the Event took place. Thời gian sự kiện diễn ra.
No Audit Log Events Found Không tìm thấy sự kiện Nhật ký kiểm toán
Audit Event Details Chi tiết sự kiện kiểm toán
View Cacti Audit Log Xem nhật ký kiểm toán Cacti
View Audit Log Xem nhật ký kiểm toán