Context English Vietnamese
Page: Trang:
User: Thành viên:
IP Address: Địa chỉ IP:
Date: Ngày:
Action: Hành động:
Script: Tập lệnh:
Attrib Attrib
Value Giá trị
Audit Log Purged by %s Nhật ký kiểm toán bị thanh trừng bởi %s
Column Header used for CSV log export. Ensure that you do NOT(!) remove one of the commas. The output needs to be CSV compliant. page, user_id, username, action, ip_address, user_agent, event_time, post trang, user_id, tên người dùng, hành động, ip_address, user_agent, event_time, bài đăng
Audit Log Nhật ký
Search Tìm kiếm
Page Trang
All Tất cả
User Người dùng
cli cli
Events Sự kiện
Default Mặc định
Go Đi
Set/Refresh Filters Đặt / Làm mới Bộ lọc