English Vietnamese
Page: Trang:
User: Thành viên:
IP Address: Địa chỉ IP:
Date: Ngày:
Action: Hành động:
Script: Tập lệnh:
Value Giá trị
Audit Log Nhật ký
Search Tìm kiếm
Page Trang
All Tất cả
User Người dùng
Events Sự kiện
Default Mặc định
Go Đi
Clear Xóa
Export Xuất ra
Purge Gỡ
User Name Tên người dùng
Action Hành động