English Vietnamese
User: Thành viên:
Attrib Attrib
cli cli
%d Weeks % d tuần
%d Month % d tháng
%d Months % d tháng
%d Year % d Năm
%d Years % d Năm