Translation

English
English Polish
Authentication Uwierzytelnianie
WMI Management Zarządzanie WMI
WMI Data Dane WMI
WMI Data Query Zapytanie o dane WMI
%d Minute %d minuta
%d Minutes %d minut
%d Hour %d godzina
%d Hours %d godzin
%d Day %d dzień
Utilities Narzędzia
WMI Query Tool Narzędzie do zapytań WMI
Data Collection Zbieranie danych
WMI Queries Zapytania WMI
Template Editor Edytor Szablonu
WMI Autenication Autenizacja WMI
(Edit)
(Query) Zapytanie
WMI Account Options Opcje konta WMI
WMI Authentication Account Konto uwierzytelniające WMI
Choose an account to use when Authenticating via WMI Wybierz konto do użycia podczas uwierzytelniania przez WMI
1 Process 1 Proces
%d Processes Uzyskaj procesy systemowe
WMI Settings Ustawienia WMI
Enable WMI Data Collection Zbieranie danych
Check this box, if you want the WMI Plugin to query Windows devices. Zaznacz to pole, jeśli chcesz, aby wtyczka WMI wysyłała zapytania do urządzeń Windows.
Concurrent Processes Uzyskaj procesy systemowe
How many concurrent WMI queries do you want the system to run? Ile jednoczesnych zapytań WMI ma uruchamiać system?
Auto Create WMI Queries Automatyczne tworzenie zapytań WMI
If selected, when running either automation, or when creating/saving a Device, all WMI Queries associated with the Device Template will be created. W przypadku wybrania tej opcji, podczas uruchamiania automatyki lub podczas tworzenia/zapisywania urządzenia, zostaną utworzone wszystkie zapytania WMI związane z szablonem urządzenia.
Misc Różne
Associated WMI Queries Powiązane zapytania WMI
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Empty Cacti/wmi
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/syslog (Edytuj)
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x) (Edytuj)
Propagated Translated Cacti/core (Edytuj)
Propagated Translated Cacti/hmib (Edytuj)
Propagated Translated Cacti/mactrack (Edytuj)
Propagated Translated Cacti/gexport (Edytuj)
Propagated Translated Cacti/reportit (Edytuj)
The following strings have different sources, but the same context.
Translated Cacti/mikrotik (edytuj)
Translated Cacti/thold (edytuj)
Translated Cacti/maint (edytuj)
Translated Cacti/routerconfigs (edytuj)
Translated Cacti/flowview (edytuj)

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
setup.php:327 setup.php:348
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
locales/po/pl-PL.po, string 17