Translation

English
Context English Polish
Account [edit: %s] Konto [edycja: %s]
Account [new] Konto [nowe]
WMI Accounts Konta WMI
Search Szukaj
Accounts Konta
Default Domyślny
filter: use Go Idź
filter: reset Clear Wyczyść
Description Opis
Devices Urządzenia
No Accounts Found Brak rachunków Znaleziono
Give this query a meaningful name that will be displayed. Nadaj temu zapytaniu sensowną nazwę, która zostanie wyświetlona.
Collection Frequency Kolekcja Częstotliwość
When this WMI Query is added to a Device, this is the Frequency of Data Collection that will be used. Gdy to zapytanie WMI zostanie dodane do urządzenia, jest to częstotliwość zbierania danych, która będzie wykorzystywana.
Enabled Włączone
Should this Query be enabled on hosts using it Czy to zapytanie powinno być włączone na hostach korzystających z niego?
Namespace Przestrzeń nazwisk
The Namespace for this Query. Przestrzeń nazwisk dla tego zapytania.
Query Zapytanie
The Query to execute for gathering WMI data from the device. Zapytanie do wykonania w celu zebrania danych WMI z urządzenia.
Primary Key Klucz główny
When a WMI Query returns multiple rows, which Keyname will be the primary key or index? If the Primary Key includes multiple columns, separate them with a comma. Kiedy zapytanie WMI zwraca wiele wierszy, która nazwa kluczowa będzie kluczem podstawowym lub indeksem? Jeśli klucz główny zawiera wiele kolumn, oddziel je przecinkiem.
Click 'Continue' to Delete the following WMI Queries. Kliknij "Continue", aby usunąć następujące zapytania WMI.
You must select at least one WMI Query. Należy wybrać co najmniej jedno zapytanie WMI.
Return Powróć
Delete WMI Query Usuń zapytanie WMI
Query [edit: %s] Zapytanie [edit: %s]
Query [new] Zapytanie [nowe]
Has Graphs Ma Graphs
ID ID
Frequency Częstotliwość

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Mismatched question mark

Source and translation do not both end with a question mark

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
wmi_queries.php:65
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
locales/po/pl-PL.po, string 69