Translation

English
English Dutch
What compression does the server require? Most servers should not need this, but some will not redirect properly without it. Welke compressie heeft de server nodig? De meeste servers hebben dit niet nodig, maar sommige zullen zonder dit niet correct omleiden.
Available Checks Beschikbare cheques
Requires Authentication Vereist authenticatie
Check this box if the site will normally return a 401 Error as it requires a username and password. Vink dit vakje aan als de site normaal gesproken een 401 Error retourneert, omdat er een gebruikersnaam en wachtwoord voor nodig is.
Check Certificate Certificaat controleren
If using SSL, check this box if you want to validate the certificate. Default on, turn off if you the site uses a self-signed certificate. Als u SSL gebruikt, vink dit vakje aan als u het certificaat wilt valideren. Default aan, zet de site uit als u een zelf ondertekend certificaat gebruikt.
Notification Timing Meldingstijdstip
Trigger Trigger
How many minutes the URL must be down before it will send an alert. After an alert is sent, in order for a 'Site Recovering' Email to be send, it must also be up this number of minutes. Hoeveel minuten moet de URL naar beneden zijn voordat er een waarschuwing wordt verstuurd. Nadat een waarschuwing is verzonden, moet ook dit aantal minuten zijn verstreken om een 'Site Recovering' Email te kunnen versturen.
Time Out Time-out
How many seconds to allow the page to timeout before reporting it as down. Hoeveel seconden om de pagina te laten time-outen voordat u de pagina als down rapporteert.
Verification Strings Verificatiestrings
Response Search String Response Zoeken naar reacties String
This is the string to search for in the URL response for a live and working Web Service. Dit is de string waarnaar gezocht moet worden in de URL-respons voor een live en werkende webservice.
Response Search String - Maintenance Page Response Search String - Onderhoudspagina
This is the string to search for on the Maintenance Page. The Service Check will check for this string if the above string is not found. If found, it means that the Web Service is under maintenance. Dit is de string om te zoeken op de onderhoudspagina. De Service Check zal deze string controleren als de bovenstaande string niet wordt gevonden. Indien gevonden, betekent dit dat de webservice in onderhoud is.
Response Search String - Failed Response Search String - Mislukt
This is the string to search for a known failure in the Web Service response. The Service Check will only alert if this string is found, ignoring any timeout issues and the search strings above. Dit is de string om te zoeken naar een bekende fout in de Web Service response. De servicecontrole zal alleen een waarschuwing geven als deze string wordt gevonden, zonder rekening te houden met eventuele time-outproblemen en de bovenstaande zoekstrings.
Notification Settings Notificatie instellingen
Notify Format Rekeningen aanmelden
This is the format to use when sending the notification email Dit is het formaat dat moet worden gebruikt bij het verzenden van de notificatie-e-mail
Notification List Notificatie instellingen
Use this Notification List for those to be notified when this website goes down. Dit is een lijst van accounts die op de hoogte worden gebracht wanneer deze website uitvalt.
Notify Accounts Rekeningen aanmelden
This is a listing of accounts that will be notified when this website goes down. Dit is een lijst van accounts die op de hoogte worden gebracht wanneer deze website uitvalt.
Extra Alert Emails Extra waarschuwingsmails
You may specify here extra Emails to receive alerts for this URL (comma separated) U kunt hier extra E-mails opgeven om waarschuwingen te ontvangen voor deze URL (gescheiden door een komma)
Checks Checks
Servers Servers
Proxies Proxy’s
Log History Bekijk historie

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
includes/arrays.php:389
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
locales/po/nl-NL.po, string 60