Translation

English
English Vietnamese
Notification List, Retain Other Settings Danh sách thông báo, giữ lại các cài đặt khác
Warning Membership: Thành viên cảnh báo:
Alert Membership: Thông báo thành viên:
Associate Notification List(s) Danh sách thông báo liên kết
Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Thresholds Template(s) below. Nhấp vào 'Tiếp tục' để tách liên kết Danh sách thông báo ' %s' khỏi (các) Mẫu ngưỡng bên dưới.
Remove List Xóa danh sách
Disassociate Notification List(s) Danh sách thông báo tách rời
%s Threshold(s) %s Ngưỡng (s)
Click 'Continue' to Associate the Notification List '%s' with the Threshold(s) below. Nhấp vào 'Tiếp tục' để liên kết Danh sách thông báo ' %s' với Ngưỡng (s) bên dưới.
Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Thresholds(s) below. Nhấp vào 'Tiếp tục' để tách liên kết Danh sách thông báo ' %s' khỏi Ngưỡng bên dưới.
Click 'Continue' to Associate the Notification List '%s' with the Device(s) below. Nhấp vào 'Tiếp tục' để liên kết Danh sách thông báo ' %s' với (các) Thiết bị bên dưới.
You may also Associate the Devices Thresholds as well. However, these Device Thresholds will allow the Threshold Notification List to be overwritten. Bạn cũng có thể Liên kết các Ngưỡng thiết bị. Tuy nhiên, các Ngưỡng thiết bị này sẽ phải cho phép ghi đè Danh sách thông báo giữ lại.
Notification and Global Lists Thông báo và danh sách toàn cầu
Resulting Membership: Kết quả thành viên:
Device Threshold Warning Membership: Thành viên cảnh báo:
Device Threshold Alert Membership: Thông báo ngưỡng
Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Device(s) below. Nhấp vào 'Tiếp tục' để tách liên kết Danh sách thông báo ' %s' khỏi (các) Thiết bị bên dưới.
You may also Disassociate the Devices Thresholds as well. However, these Device Thresholds will allow the Threshold Notification List to be overwritten. Bạn cũng có thể tách rời Ngưỡng thiết bị. Tuy nhiên, các Ngưỡng thiết bị này sẽ phải cho phép ghi đè Danh sách thông báo giữ lại.
[edit: %s] [chỉnh sửa: %s]
[new] [Mới]
List General Settings Liệt kê cài đặt chung
Name Tên
Enter a name for this Notification List. Nhập tên cho Danh sách thông báo này.
Description Mô tả
Enter a description for this Notification List. Nhập mô tả cho Danh sách thông báo này.
To disable all notifications from this Notification List, you can simply disable it here.
To Email Addresses Địa chỉ Email
Enter a comma separated list of Email addresses for this Notification List. Nhập danh sách địa chỉ Email được phân tách bằng dấu phẩy cho Danh sách thông báo này.
BCC Email Addresses Địa chỉ Email
Enter a comma separated list of Email addresses for this Notification List to be blind copied. Nhập danh sách địa chỉ Email được phân tách bằng dấu phẩy cho Danh sách thông báo này.
Email Style/Format File

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Mismatched colon

Source and translation do not both end with a colon

Reset

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
notify_lists.php:727 notify_lists.php:740
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/vi-VN.po, string 320