Translation

English
English Swedish
Select a Device Välj en enhet
Select and Available Item Välj och tillgängligt objekt
Data Query Item Data Query Item
Select the applicable row from the Data Query for the Graph and Threshold. Välj den aktuella raden från datasökningen för graf och tröskel.
Creation Notes Skapande anteckningar
Important Note: Viktig information:
This Threshold will be Templated. When using the Threshold Template option, you will be prompted for a Threshold Template, Graph Template, Device and possibly Data Query Item information before receiving the 'Create' prompt at which time, if any overridable Graph or Data Source information is allowed at the Graph and Data Source Template level, you will be prompted for it. Then, by pressing the 'Create' button, both the Graph and Threshold will be created simultaneously. Denna tröskel kommer <b>INTE</b> att fördjupas. När du använder alternativet Threshold Template, kommer du att bli uppmanad till en tröskelsmall, en grafmall, en enhet och eventuellt datafrågepostinformation innan du får meddelandet "Skapa" vid vilken tidpunkt, om någon överskridbar graf eller datakällainformation tillåts vid grafen och datakälla Mall nivå, kommer du att bli uppmanad till det. Då, genom att trycka på "Skapa" -knappen, skapas både graf och tröskel samtidigt.
Graph Diagram
Select the Graph for the Threshold. Välj grafen för tröskelvärdet.
Select a Graph Välj en graf
Select a Data Source for the Threshold. Välj en datakälla för tröskeln.
Select a Data Source Välj en datakälla
This Threshold will <b>NOT</b> be Templated and will only work on existing Graphs. If you wish to both Create the Graph and the Threshold simultaneously, select Threshold Template from the drop down and continue until the 'Create' button appears. Denna tröskel kommer <b>INTE</b> att fördjupas och fungerar bara på befintliga grafer. Om du vill skapa både grafen och tröskeln samtidigt väljer du tröskelmallan från rullgardinsmenyn och fortsätter tills knappen "Skapa" visas.
This Threshold will <b>NOT</b> be Templated. You can select either By Graph where you will then select an existing Device, Graph and Data Source before creating your Threshold, or you can select Threshold Template which will allow you to create a Non Templated Threshold and corresponding Graph simultaneously Denna tröskel kommer <b>INTE</b> att fördjupas. Du kan välja antingen genom graf där du sedan väljer en befintlig enhet, graf och datakälla innan du skapar tröskelvärdet, eller du kan välja tröskelmall som tillåter dig att skapa en icke-fördröjd tröskel och motsvarande graf samtidigt
Selected Graph Vald graf
Created graph: %s Skapad graf: %s
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Needs editing Cacti/thold
The following strings have the same context and source.
Propagated Needs editing Cacti/core (v1.2.x)
Propagated Needs editing Cacti/core

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
php-format
Source string location
thold_webapi.php:959 thold_webapi.php:972
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 729