Translation

English
English Swedish
High Hög
The High Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are display values that may be modified by a cdef. Värdena för hög varning / varning. OBS: Basvärden är en procent, alla andra värden är visningsvärden som kan modifieras av en cdef.
Low Låg
The Low Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are display values that may be modified by a cdef. Värdena för låg varning / varning. OBS: Basvärden är en procent, alla andra värden är visningsvärden som kan modifieras av en cdef.
Trigger Utlösare
Duration Varaktighet
Repeat Upprepa
In State Län
The amount of time that has passed since the Threshold either Breached or was Triggered Den tid som datakällan måste strida mot tröskeln för att en varning ska höjas.
Acknowledgment required for this Threshold Bekräftelse krävs för denna tröskel
No [Template:Thold] Inte Templated
No [Template] Mallar
No [Thold] Tröskelvärden
%d Triggers % d utlöses
No Thresholds Tröskelvärden
Threshold Deleted, can not Edit! Tröskeln existerar inte
Graph Data Grafdata
Edit Threshold Template Lägg till tröskelmall
Data Source Description: Datakälla Beskrivning:
Associated Graph (Graphs using this RRD): Associerad graf (Grafer som använder denna RRD):
Last: Senaste:
WHi: Whi:
WLo: WLO:
AHi: AHI:
ALo: Ålö:
BL Up: BL upp:
BL Down: BL Ned:
Unknown Template ID %d Okänt Mall ID% d
Not Templated Inte Templated
Data Source Item [ %s ] - Current value: [ %s ] Datakälla-objekt [ %s] - Nuvarande värde: [ %s]
Replacement Fields: %s Ersättningsfält: %s

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Mismatched exclamation mark

Source and translation do not both end with an exclamation mark

Reset

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
thold.php:1075
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 506