Translation

English
English Swedish
Notification List, Retain Other Settings Meddelande lista, behåll andra inställningar
Warning Membership: Varning Medlemskap:
Alert Membership: Varningsmedlemskap:
Associate Notification List(s) Associerad anmälningslista (er)
Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Thresholds Template(s) below. Klicka på "Fortsätt" för att avbryta anmälningslistan " %s" från teman för tröskelvärdena nedan.
Remove List Ta bort lista
Disassociate Notification List(s) Disassociera Notifieringslista (er)
%s Threshold(s) %s Tröskel (ar)
Click 'Continue' to Associate the Notification List '%s' with the Threshold(s) below. Klicka på "Fortsätt" för att associera anmälningslistan " %s" med tröskelvärdena nedan.
Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Thresholds(s) below. Klicka på "Fortsätt" för att avbryta anmälningslistan " %s" från tröskelvärdena nedan.
Click 'Continue' to Associate the Notification List '%s' with the Device(s) below. Klicka på "Fortsätt" för att associera meddelandarlistan " %s" med enheten / enheterna nedan.
You may also Associate the Devices Thresholds as well. However, these Device Thresholds will allow the Threshold Notification List to be overwritten. Du kan också associera enhetens tröskelvärden också. Dessa enhetsgränser måste dock tillåta att Thrshold-aviseringslistan kan skrivas över.
Notification and Global Lists Meddelande och globala listor
Resulting Membership: Resultatande medlemskap:
Device Threshold Warning Membership: Varning Medlemskap:
Device Threshold Alert Membership: Meddelande om tröskelvarning
Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Device(s) below. Klicka på "Fortsätt" för att avbryta anmälningslistan " %s" från enheten / enheterna nedan.
You may also Disassociate the Devices Thresholds as well. However, these Device Thresholds will allow the Threshold Notification List to be overwritten. Du kan också avskilja enhetens tröskelvärden också. Dessa enhetsgränser måste dock tillåta att Thrshold-aviseringslistan kan skrivas över.
[edit: %s] [redigera: %s]
[new] [nytt]
List General Settings Lista Allmänna inställningar
Name Namn
Enter a name for this Notification List. Ange ett namn för denna Notifieringslista.
Description Beskrivning
Enter a description for this Notification List. Ange en beskrivning för denna meddelandelista.
To disable all notifications from this Notification List, you can simply disable it here.
To Email Addresses E-postadresser
Enter a comma separated list of Email addresses for this Notification List. Ange en kommaseparerad lista med e-postadresser för denna meddelandelista.
BCC Email Addresses E-postadresser
Enter a comma separated list of Email addresses for this Notification List to be blind copied. Ange en kommaseparerad lista med e-postadresser för denna meddelandelista.
Email Style/Format File

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Mismatched colon

Source and translation do not both end with a colon

Reset

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
notify_lists.php:727 notify_lists.php:740
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 323