Translation

English
English Swedish
Click 'Continue' to Associate the Notification List '%s' with the Device(s) below. Klicka på "Fortsätt" för att associera meddelandarlistan " %s" med enheten / enheterna nedan.
You may also Associate the Devices Thresholds as well. However, these Device Tresholds will must allow the allow the Thrshold Notification List to be overwritten. Du kan också associera enhetens tröskelvärden också. Dessa enhetsgränser måste dock tillåta att Thrshold-aviseringslistan kan skrivas över.
Notification and Global Lists Meddelande och globala listor
Resulting Membership: Resultatande medlemskap:
Device Threshold Warning Membership: Varning Medlemskap:
Device Threshold Alert Membership: Meddelande om tröskelvarning
Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Device(s) below. Klicka på "Fortsätt" för att avbryta anmälningslistan " %s" från enheten / enheterna nedan.
You may also Disssociate the Devices Thresholds as well. However, these Device Tresholds will must allow the allow the Thrshold Notification List to be overwritten. Du kan också avskilja enhetens tröskelvärden också. Dessa enhetsgränser måste dock tillåta att Thrshold-aviseringslistan kan skrivas över.
[edit: %s] [redigera: %s]
[new] [nytt]
List General Settings Lista Allmänna inställningar
Name Namn
Enter a name for this Notification List. Ange ett namn för denna Notifieringslista.
Description Beskrivning
Enter a description for this Notification List. Ange en beskrivning för denna meddelandelista.
Email Addresses E-postadresser
Enter a comma separated list of Email addresses for this Notification List. Ange en kommaseparerad lista med e-postadresser för denna meddelandelista.
Associated Devices Associerade enheter
Search Sök
Site Webbplats
None Ingen
Type Typ
Default Standard
Associated Associerad
Go Utför
Set/Refresh Filters Ange / Uppdatera filter
Clear Rensa
Clear Filters Rensa filter
ID ID
Associated Lists Associerade listor
Graphs Grafer
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/thold
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/mactrack
Propagated Translated Cacti/flowview
Propagated Translated Cacti/syslog
Propagated Translated Cacti/monitor

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
notify_lists.php:850
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 286