Translation

English
English Polish
High Wysoki
The High Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are display values that may be modified by a cdef. Wysokie wartości ostrzeżenia / alertu. UWAGA: Wartości linii bazowej są procentami, wszystkie inne wartości są wartościami wyświetlanymi, które mogą być modyfikowane przez cdef.
Low Niski
The Low Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are display values that may be modified by a cdef. Wartości Low Warning / Alert. UWAGA: Wartości linii bazowej są procentami, wszystkie inne wartości są wartościami wyświetlanymi, które mogą być modyfikowane przez cdef.
Trigger Wyzwalacz
Duration Czas trwania
Repeat Powtórz
In State Województwo
The amount of time that has passed since the Threshold either Breached or was Triggered Czas, przez jaki źródło danych musi naruszać próg, aby ostrzeżenie zostało podniesione.
Acknowledgment required for this Threshold Potwierdzenie wymagane dla tego progu
%d Triggers %d Wyzwalacze
Threshold Deleted, can not Edit! Próg nie istnieje
Graph Data Dane z wykresu
Data Source Description: Opis źródła danych:
Associated Graph (Graphs using this RRD): Wykres skojarzony (wykresy z wykorzystaniem tego RRD):
Last: Last:
WHi: WHi:
WLo: WLo:
AHi: AHi:
ALo: ALo:
BL Up: BL Up:
%s%%% %s %s
BL Down: BL Down:
Unknown Template ID %d Nieznany szablon ID %d
Not Templated Nie szablonowane
Data Source Item [ %s ] - Current value: [ %s ] Pozycja źródła danych [%s] - Wartość bieżąca: [%s]
Replacement Fields: %s Pola zastępcze: %s
Data Sources: %s Źródła danych: %s
Template/Enabled Information Szablon/informacja włączona
Template Propagation Enabled Rozmnażanie szablonów Włączone
Whether or not these settings will be propagated from the Threshold template. Czy ustawienia te będą propagowane z szablonu Progu.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
thold.php:1226
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
locales/po/pl-PL.po, string 415