Translation

English
English Vietnamese
Accounts Tài Khoản
Account Management Quản lý tài khoản
No Router Accounts Found Không tìm thấy tài khoản bộ định tuyến
Router Backups Sao lưu bộ định tuyến
Any Bất kỳ
Search Tìm kiếm
Default Mặc định
Go Đi
Set/Refresh Filters Đặt / làm mới bộ lọc
Clear Xóa
Clear Filters Xóa bộ lọc
Hostname Tên máy chủ
Either an IP address, or hostname. If a hostname, it must be resolvable by either DNS, or from your hosts file. Địa chỉ IP hoặc tên máy chủ. Nếu một tên máy chủ, nó phải có thể phân giải được bằng DNS hoặc từ tệp máy chủ của bạn.
ID ID
The internal database ID for this Device. Useful when performing automation or debugging. ID cơ sở dữ liệu nội bộ cho Thiết bị này. Hữu ích khi thực hiện tự động hóa hoặc gỡ lỗi.
Functions Máy chủ của bạn không hỗ trợ các chức năng %s - điều này là bắt buộc để mã hóa ký tự tốt hơn. Một số mục dự phòng sẽ được sử dụng thay cho nó.
Perform functions against this backup Thực hiện các chức năng chống lại bản sao lưu này
The directory of the stored device backups Số ngày giữ lại các bản sao lưu cũ.
Backup Time Thời gian sao lưu
The last Backup time of the device Tần suất sao lưu thiết bị này.
Last Change Thay đổi cuối cùng
The last Change time of the device Lần thay đổi cuối cùng của thiết bị
Changed By Thay đổi bởi
The last person to change the configuration of the device Người cuối cùng thay đổi cấu hình của thiết bị
Filename Tên tập tin
The filename of the stored device backups Số ngày giữ lại các bản sao lưu cũ.
View Config Xem cấu hình
No Router Backups Found Không tìm thấy bản sao lưu bộ định tuyến
Router Backup Comparison Sao lưu bộ định tuyến
Diff Mode
Inline

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Double space

Translation contains double space

Fix string

Reset

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
router-backups.php:271
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/vi-VN.po, string 195