Translation

English
English Vietnamese
FATAL: TFTP Backup Path is not set or is not a directory FATAL: Đường dẫn sao lưu không được đặt hoặc không phải là một thư mục
FATAL: TFTP Server is not set FATAL: Máy chủ TFTP chưa được đặt
DEBUG: Attempting download for %s GỢI Ý: Đang cố tải xuống cho %s
%s devices backed up successfully. Thiết bị %s được sao lưu thành công. <br>
%s devices failed to backup. Thiết bị %s không thể sao lưu. <br>
%s devices disabled from backup. Thiết bị %s không thể sao lưu. <br>
Config Backups Cấu hình sao lưu
Configuration Backups Cấu hình sao lưu
- Forced - Cưỡng bức
- Manual Thủ công
- Simulated - Mô phỏng
- Scheduled Đặt lịch
- Reattempt - Làm lại
: Partial : Một phần
: FAILED Thất bại
STATS: Thống kê
ERROR: Backup Path is not set or is not a directory Đường dẫn sao lưu không được đặt hoặc không phải là một thư mục
STATS: Backup now running since %s THỐNG KÊ: Sao lưu hiện đang chạy kể từ %s
WARN: Backup already running since %s CẢNH BÁO: Sao lưu đã chạy kể từ %s
ERROR: Failed to connect to Device '%s' using connection type: %s LỖI: Không kết nối được với Thiết bị '%s' bằng loại kết nối: %s
ERROR: Failed to download '%s' to '%s' via '%s' LỖI: Không tải xuống được '%s' sang '%s' qua '%s'
File '%s' failed to load Tệp '%s' không tải được
File '%s' was not found Tệp '%s' không được tìm thấy
Router Config for %s (%s) Cấu hình bộ định tuyến cho %s ( %s)
Backup from %s Sao lưu từ %s
File: %s/%s Tệp: %s / %s
Click 'Continue' to delete the following account(s). Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) tài khoản sau.
Cancel Hủy
Continue Tiếp tục
Delete Device(s) Xóa thiết bị
You must select at least one device. Bạn phải chọn ít nhất một thiết bị.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Trailing space

Source and translation do not both end with a space

Fix string

Reset

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
include/functions.php:269
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
locales/po/vi-VN.po, string 161