Translation

English
English Vietnamese
Directory Danh mục
This is the relative directory structure used to store the configs. Đây là cấu trúc thư mục tương đối được sử dụng để lưu trữ các cấu hình.
Schedule Lịch trình
How often to Backup this device. Tần suất sao lưu thiết bị này.
Device Type Loại thiết bị
Choose the type of device that the router is. Chọn loại thiết bị mà bộ định tuyến.
Auto-Detect Tự động phát hiện
Connection Type Kiểu kết nối
This is the type of connection used to communicate with the device. Đây là Địa chỉ IP được sử dụng để liên lạc với thiết bị.
Authentication Account Tài khoản xác thực
Choose an account to use to Login to the router Chọn một tài khoản để sử dụng để Đăng nhập vào bộ định tuyến
None Không
Default timeout Thời gian chờ mặc định
Default time to wait in seconds for a resposne Thời gian mặc định để đợi trong vài giây cho một lần hồi sinh
Default sleep time Thời gian ngủ mặc định
Default time to sleep in microseconds (1/1,000,000th of a second) Thời gian mặc định để ngủ tính bằng micro giây (1 / 1.000.000 giây)
Assume elevated Giả sử tăng
Check this box to assume this device is always elevated Bỏ chọn hộp này để vô hiệu hóa thiết bị này khỏi bị sao lưu.
Name of this device type. Tên của loại thiết bị này.
Username Prompt Tên người dùng Nhắc
This is the username prompt to match on login. Đây là lời nhắc tên người dùng để phù hợp với đăng nhập.
Password Prompt Mật khẩu nhắc nhở
This is the password prompt to match on login. Đây là lời nhắc mật khẩu để khớp với đăng nhập.
Configuration file Tập tin cấu hình
This is the standard location of the configuration file on the remote device. Đây là vị trí tiêu chuẩn của tệp cấu hình trên thiết bị từ xa.
Copy TFTP Sao chép TFTP
This is the CLI text used to send the backup to tftp server. Đây là văn bản CLI được sử dụng để gửi bản sao lưu đến máy chủ tftp.
Show Version Hiển thị phiên bản
This is the CLI text used to display the current version. Đây là văn bản CLI được sử dụng để hiển thị phiên bản hiện tại.
Confirmation Prompt Cấu hình sao lưu
This is the confirmation prompt to match before transmission. Đây là lời nhắc tên người dùng để phù hợp với đăng nhập.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Consecutive duplicated words

Text contains the same word twice in a row: 000

Reset

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
locales/po/vi-VN.po, string 74