Translation

English
English Swedish
ERROR: Failed to download '%s' to '%s' via '%s' FEL: Det gick inte att ladda ner "%s" till "%s" via "%s"
File '%s' failed to load Filen "%s" kunde inte laddas
File '%s' was not found Filen "%s" hittades inte
Router Config for %s (%s) Router Config för %s ( %s)
Backup from %s Säkerhetskopiering från %s
File: %s/%s Fil: %s / %s
Click 'Continue' to delete the following account(s). Klicka på "Fortsätt" för att radera följande konto (er).
Cancel Avbryt
Continue Fortsätt
Delete Device(s) Radera enhet (er)
You must select at least one device. Du måste välja minst en enhet.
Return Tillbaka
Account: [edit: %s] Konto: [redigera: %s]
Account: [new] Konto: [nytt]
Accounts Konton
Account Management Kontoinställningar
No Router Accounts Found Inga routerkonton hittades
Router Backups Router Backups
Any Vilken som helst
Search Sök
Default Standard
Go Start
Set/Refresh Filters Ställ in / uppdatera filter
Clear Rensa
Clear Filters Rensa filter
Hostname Värdnamn
Either an IP address, or hostname. If a hostname, it must be resolvable by either DNS, or from your hosts file. Antingen en IP-adress eller värdnamn. Om ett värdnamn måste det lösas antingen genom DNS eller från din värdfil.
ID ID
The internal database ID for this Device. Useful when performing automation or debugging. Det interna databas-ID för denna enhet. Användbar vid automatisering eller felsökning.
Functions Funktioner
Perform functions against this backup Utför funktioner mot denna säkerhetskopia

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
router-accounts.php:238
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 177