Translation

English
English Polish
This is the standard location of the configuration file on the remote device. To jest standardowa lokalizacja pliku konfiguracyjnego na zdalnym urządzeniu.
Copy TFTP Kopiuj TFTP
This is the CLI text used to send the backup to tftp server. Jest to tekst CLI używany do wysłania kopii zapasowej do serwera tftp.
Show Version Pokaż wersję
This is the CLI text used to display the current version. Jest to tekst CLI używany do wyświetlania aktualnej wersji.
Confirmation Prompt Konfiguracja kopii zapasowych
This is the confirmation prompt to match before transmission. Jest to zachęta do dopasowania nazwy użytkownika do logowania.
Confirm Potwierdź
Is there a confirmation prompt for copying the config? Czy istnieje monit z prośbą o potwierdzenie skopiowania konfiguracji?
Force Confirm Siła Potwierdź
Is there a force confirmation prompt for copying the config? Czy istnieje monit o potwierdzenie siły do skopiowania konfiguracji?
Check End in Config Sprawdź Koniec w konfiguracji
Check end in config? Sprawdź koniec w konfiguracji?
Any Key prompt Dowolny monit dotyczący klucza
Text to match a 'Press Any Key To Continue' styled prompt Tekst pasujący do monitu w stylu „Naciśnij dowolny klawisz, aby kontynuować”
General Settings
Presentation Mode Okres przechowywania
Should Router Configs be presented on the Console or a Top Tab.
Console
Top Tab
Close without exit Zamknij bez wyjścia
If ticked, when closing down the device connection, no 'exit' command is issued Jeśli zaznaczone, podczas zamykania połączenia z urządzeniem nie jest wydawane polecenie „wyjścia”
Debug Connection Buffer Bufor połączenia debugowania
Whether to log direct output of device connection Czy rejestrować bezpośrednie dane wyjściowe połączenia urządzenia
Assume all devices elevated Załóżmy, że wszystkie urządzenia są podniesione
Whether to assume all devices are elevated Czy zakładać, że wszystkie urządzenia są podniesione
Download Hour Pobierz godzinę
The hour of the day to perform the full downloads. Godzina dnia, w której mają być wykonywane pełne pobrania.
Retry Schedule Harmonogram
The time to wait before attempting to perform an additional download when scheduled download fails Czas oczekiwania przed próbą wykonania dodatkowego pobrania w przypadku niepowodzenia zaplanowanego pobierania
Retention Period Okres przechowywania
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Empty Cacti/routerconfigs
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x) Ustawienia główne
Propagated Translated Cacti/webseer Ustawienia główne
Propagated Translated Cacti/core Ustawienia główne
Propagated Translated Cacti/mactrack Ustawienia główne
Propagated Translated Cacti/servcheck Ustawienia główne
Propagated Translated Cacti/thold Ustawienia główne
Propagated Translated Cacti/npc Ustawienia główne
Propagated Translated Cacti/syslog Ustawienia główne

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
include/arrays.php:384
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/po/pl-PL.po, string 98