Translation

English
English Polish
The path to where your Configs will be backed up, it must be the path that the local TFTP Server writes to. Ścieżka do miejsca, w którym tworzona będzie kopia zapasowa konfiguracji, musi to być ścieżka, na którą lokalny serwer TFTP zapisuje dane.
Archive Directory Path Ścieżka tworzenia kopii zapasowych katalogu
The path to where your Configs will be archived (moved from TFTP directory) Ścieżka do miejsca, w którym tworzona będzie kopia zapasowa konfiguracji, musi to być ścieżka, na którą lokalny serwer TFTP zapisuje dane.
Email Options Opcje e-mail
From Address Od (e-mail)
Email address the nightly backup will be sent from. Adres e-mail, z którego zostanie wysłana nocna kopia zapasowa.
From Name Imię i nazwisko nadawcy
Name the nightly backup will be sent from. Adres e-mail, z którego zostanie wysłana nocna kopia zapasowa.
Email Address Adres e-mail
A comma delimited list of Email addresses to send the nightly backup Email to. Przecinek ograniczał listę adresów e-mail do wysyłania nocnej kopii zapasowej wiadomości e-mail do.
Devices Urządzenia
Device Types Typy urządzeń
Authentication Uwierzytelnianie
Backups Kopie zapasowe
Compare Porównaj
Technical Support [ %s ] Wsparcie techniczne [ % ].
(%s chars) (%s znaków)
(Not Set) Ustaw domyślne
NOTICE: Starting manual backup of %s devices UWAGA: rozpoczęcie ręcznego tworzenia kopii zapasowych urządzeń %s
NOTICE: Starting automatic retry UWAGA: Rozpoczynanie automatycznej ponownej próby
NOTICE: Starting automatic backup UWAGA: Rozpoczynam automatyczne tworzenie kopii zapasowych
FATAL: TFTP Backup Path is not set or is not a directory FATAL: Ścieżka kopii zapasowej nie jest ustawiona lub nie jest katalogiem
FATAL: TFTP Server is not set FATAL: Serwer TFTP nie jest ustawiony
DEBUG: Attempting download for %s DEBUGOWANIE: Próba pobrania dla %s
%s devices backed up successfully. %s urządzenia, które pomyślnie wykonały kopię zapasową.<br>
%s devices failed to backup. %s urządzenia nie udało się wykonać kopii zapasowej.<br>
%s devices disabled from backup. %s urządzenia nie udało się wykonać kopii zapasowej.<br>
Config Backups Konfiguracja kopii zapasowych
Configuration Backups Konfiguracja kopii zapasowych
- Forced - Zmuszony
- Manual Ręcznie

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

PHP format

Following format strings are missing: %s
Following format strings are extra: %

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
php-format
Source string location
include/functions.php:64
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/pl-PL.po, string 140