Translation

English
English Polish
Directory Katalog
This is the relative directory structure used to store the configs. Jest to względna struktura katalogów używana do przechowywania konfiguracji.
Schedule Harmonogram
How often to Backup this device. Jak często należy tworzyć kopię zapasową tego urządzenia.
Device Type Rodzaj urządzenia
Choose the type of device that the router is. Wybierz typ urządzenia, którym jest router.
Auto-Detect Аўтавызначэньне
Connection Type Rodzaj połączenia
This is the type of connection used to communicate with the device. Jest to adres IP używany do komunikacji z urządzeniem.
Authentication Account Konto uwierzytelniania
Choose an account to use to Login to the router Wybierz konto, z którego chcesz się zalogować do routera
None Brak
Default timeout Domyślny limit czasu
Default time to wait in seconds for a response Domyślny czas oczekiwania w sekundach na odpowiedź
Default sleep time Domyślny czas snu
Default time to sleep in microseconds (1/1,000,000th of a second) Domyślny czas uśpienia w mikrosekundach (1/1 000 000 sekundy)
Assume elevated Załóż, że jest podwyższony
Check this box to assume this device is always elevated Usuń zaznaczenie tego pola, aby wyłączyć tworzenie kopii zapasowych tego urządzenia.
Name of this device type. Nazwa tego typu urządzenia.
Username Prompt Nazwa użytkownika
This is the username prompt to match on login. Jest to zachęta do dopasowania nazwy użytkownika do logowania.
Password Prompt Hasło Szybkie
This is the password prompt to match on login. Jest to hasło, które należy dopasować do loginu.
Configuration file Plik konfiguracyjny
This is the standard location of the configuration file on the remote device. To jest standardowa lokalizacja pliku konfiguracyjnego na zdalnym urządzeniu.
Copy TFTP Kopiuj TFTP
This is the CLI text used to send the backup to tftp server. Jest to tekst CLI używany do wysłania kopii zapasowej do serwera tftp.
Show Version Pokaż wersję
This is the CLI text used to display the current version. Jest to tekst CLI używany do wyświetlania aktualnej wersji.
Confirmation Prompt Konfiguracja kopii zapasowych
This is the confirmation prompt to match before transmission. Jest to zachęta do dopasowania nazwy użytkownika do logowania.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Consecutive duplicated words

Text contains the same word twice in a row: 000

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/pl-PL.po, string 74