Translation

English
English Polish
Technical Support [ %s ] Wsparcie techniczne [ % ].
(%s chars) (%s znaków)
(Not Set) Ustaw domyślne
NOTICE: Starting manual backup of %s devices UWAGA: rozpoczęcie ręcznego tworzenia kopii zapasowych urządzeń %s
NOTICE: Starting automatic retry UWAGA: Rozpoczynanie automatycznej ponownej próby
NOTICE: Starting automatic backup UWAGA: Rozpoczynam automatyczne tworzenie kopii zapasowych
FATAL: TFTP Backup Path is not set or is not a directory FATAL: Ścieżka kopii zapasowej nie jest ustawiona lub nie jest katalogiem
FATAL: TFTP Server is not set FATAL: Serwer TFTP nie jest ustawiony
DEBUG: Attempting download for %s DEBUGOWANIE: Próba pobrania dla %s
%s devices backed up successfully. %s urządzenia, które pomyślnie wykonały kopię zapasową.<br>
%s devices failed to backup. %s urządzenia nie udało się wykonać kopii zapasowej.<br>
%s devices disabled from backup. %s urządzenia nie udało się wykonać kopii zapasowej.<br>
Config Backups Konfiguracja kopii zapasowych
Configuration Backups Konfiguracja kopii zapasowych
- Forced - Zmuszony
- Manual Ręcznie
- Simulated - Symulowane
- Scheduled Zaplanowane
- Reattempt - Spróbuj ponownie
: Partial : Częściowe
: FAILED NIEPOWODZENIE
STATS: Statystyki
ERROR: Backup Path is not set or is not a directory Ścieżka kopii zapasowej nie jest ustawiona lub nie jest katalogiem
STATS: Backup now running since %s STATYSTYKI: kopia zapasowa działa od %s
WARN: Backup already running since %s OSTRZEŻENIE: kopia zapasowa działa już od %s
ERROR: Failed to connect to Device '%s' using connection type: %s BŁĄD: nie można połączyć się z urządzeniem „%s” przy użyciu typu połączenia: %s
ERROR: Failed to download '%s' to '%s' via '%s' BŁĄD: nie udało się pobrać „%s” do „%s” przez „%s”
File '%s' failed to load Nie udało się załadować pliku „%s”
File '%s' was not found Nie znaleziono pliku „%s”
Router Config for %s (%s) Router Konfiguracja dla %s (%s)
Backup from %s Kopia zapasowa z %s

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Starting spaces

Source and translation do not both start with same number of spaces

Fix string

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
include/functions.php:236
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/pl-PL.po, string 155