Translation

English
English Bulgarian
This is the standard location of the configuration file on the remote device. Това е стандартното местоположение на конфигурационния файл на отдалеченото устройство.
Copy TFTP Копиране на TFTP
This is the CLI text used to send the backup to tftp server. Това е текстът на CLI, който се използва за изпращане на резервно копие на tftp сървъра.
Show Version Показване на версията
This is the CLI text used to display the current version. Това е текстът на CLI, използван за показване на текущата версия.
Confirmation Prompt Конфигурационни резервни копия
This is the confirmation prompt to match before transmission. Това е подканата за потребителско име, която съответства при влизане.
Confirm Потвърждаване
Is there a confirmation prompt for copying the config? Има ли подкана за потвърждение за копиране на конфиг?
Force Confirm Принудително потвърждение
Is there a force confirmation prompt for copying the config? Има ли подкана за потвърждение на сила за копиране на конфиг?
Check End in Config Проверете End in Config
Check end in config? Проверете края в config?
Any Key prompt Подсказка за всеки ключ
Text to match a 'Press Any Key To Continue' styled prompt Текст, за да съответства на подкана „Натиснете произволен клавиш, за да продължите“
General Settings
Presentation Mode Период на запазване
Should Router Configs be presented on the Console or a Top Tab.
Console
Top Tab
Close without exit Затворете без изход
If ticked, when closing down the device connection, no 'exit' command is issued Ако е отметнато, при прекъсване на връзката на устройството не се издава команда „изход“
Debug Connection Buffer Буфер за отстраняване на грешки
Whether to log direct output of device connection Дали да регистрирате директен изход на връзката на устройството
Assume all devices elevated Да приемем, че всички устройства са повишени
Whether to assume all devices are elevated Дали да приемем, че всички устройства са повишени
Download Hour Изтеглете Час
The hour of the day to perform the full downloads. Часът на деня за извършване на пълните изтегляния.
Retry Schedule Планиране
The time to wait before attempting to perform an additional download when scheduled download fails Времето за изчакване, преди да се опитате да извършите допълнително изтегляне, когато планираното изтегляне е неуспешно
Retention Period Период на запазване
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Empty Cacti/routerconfigs
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/webseer Основни настройки
Propagated Translated Cacti/thold Основни настройки
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x) Основни настройки
Propagated Translated Cacti/npc Основни настройки
Propagated Translated Cacti/core Основни настройки
Propagated Translated Cacti/syslog Основни настройки
Propagated Translated Cacti/mactrack Основни настройки

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
include/arrays.php:384
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/po/bg-BG.po, string 98