Translation

English
English Bulgarian
Schedule Планиране
How often to Backup this device. Колко често да архивирате това устройство.
Device Type Тип на устройството
Choose the type of device that the router is. Изберете типа устройство, което е рутерът.
Auto-Detect Автоматично откриване
Connection Type Вид на връзката
This is the type of connection used to communicate with the device. Това е IP адресът, използван за комуникация с устройството.
Authentication Account Профил за удостоверяване
Choose an account to use to Login to the router Изберете акаунт, който да се използва за влизане в маршрутизатора
None Няма
Default timeout Време за изчакване по подразбиране
Default time to wait in seconds for a response Време по подразбиране за изчакване в секунди за отговор
Default sleep time Време за заспиване по подразбиране
Default time to sleep in microseconds (1/1,000,000th of a second) Време по подразбиране за заспиване в микросекунди (1/1 000 000 от секундата)
Assume elevated Да приемем повишено
Check this box to assume this device is always elevated Махнете отметката от това квадратче, за да деактивирате това устройство да не е архивирано.
Name of this device type. Име на този тип устройство.
Username Prompt Подкана за потребителско име
This is the username prompt to match on login. Това е подканата за потребителско име, която съответства при влизане.
Password Prompt Запитване за парола
This is the password prompt to match on login. Това е подканата за парола, която съответства на данните за вход.
Configuration file Конфигурационен файл
This is the standard location of the configuration file on the remote device. Това е стандартното местоположение на конфигурационния файл на отдалеченото устройство.
Copy TFTP Копиране на TFTP
This is the CLI text used to send the backup to tftp server. Това е текстът на CLI, който се използва за изпращане на резервно копие на tftp сървъра.
Show Version Показване на версията
This is the CLI text used to display the current version. Това е текстът на CLI, използван за показване на текущата версия.
Confirmation Prompt Конфигурационни резервни копия
This is the confirmation prompt to match before transmission. Това е подканата за потребителско име, която съответства при влизане.
Confirm Потвърждаване
Is there a confirmation prompt for copying the config? Има ли подкана за потвърждение за копиране на конфиг?

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
include/arrays.php:246 include/arrays.php:345
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/bg-BG.po, string 76