Translation

English
English Bulgarian
Directory Папка
This is the relative directory structure used to store the configs. Това е относителната структура на директории, използвана за съхраняване на конфиг.
Schedule Планиране
How often to Backup this device. Колко често да архивирате това устройство.
Device Type Тип на устройството
Choose the type of device that the router is. Изберете типа устройство, което е рутерът.
Auto-Detect Автоматично откриване
Connection Type Вид на връзката
This is the type of connection used to communicate with the device. Това е IP адресът, използван за комуникация с устройството.
Authentication Account Профил за удостоверяване
Choose an account to use to Login to the router Изберете акаунт, който да се използва за влизане в маршрутизатора
None Няма
Default timeout Време за изчакване по подразбиране
Default time to wait in seconds for a response Време по подразбиране за изчакване в секунди за отговор
Default sleep time Време за заспиване по подразбиране
Default time to sleep in microseconds (1/1,000,000th of a second) Време по подразбиране за заспиване в микросекунди (1/1 000 000 от секундата)
Assume elevated Да приемем повишено
Check this box to assume this device is always elevated Махнете отметката от това квадратче, за да деактивирате това устройство да не е архивирано.
Name of this device type. Име на този тип устройство.
Username Prompt Подкана за потребителско име
This is the username prompt to match on login. Това е подканата за потребителско име, която съответства при влизане.
Password Prompt Запитване за парола
This is the password prompt to match on login. Това е подканата за парола, която съответства на данните за вход.
Configuration file Конфигурационен файл
This is the standard location of the configuration file on the remote device. Това е стандартното местоположение на конфигурационния файл на отдалеченото устройство.
Copy TFTP Копиране на TFTP
This is the CLI text used to send the backup to tftp server. Това е текстът на CLI, който се използва за изпращане на резервно копие на tftp сървъра.
Show Version Показване на версията
This is the CLI text used to display the current version. Това е текстът на CLI, използван за показване на текущата версия.
Confirmation Prompt Конфигурационни резервни копия
This is the confirmation prompt to match before transmission. Това е подканата за потребителско име, която съответства при влизане.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Consecutive duplicated words

Text contains the same word twice in a row: 000

Reset

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/bg-BG.po, string 74