Translation

English
English Swedish
ERROR - Log errors only FEL - Endast loggfel
WARN - Log errors and warnings VARN - Loggfel och varningar
INFO - Log errors, warnings, and info messages INFO - Loggfel, varningar och infomeddelanden
DEBUG - Log everything DEBUG - Logga allt
Nagios Host Mapping Nagios värdmappning
Select the Nagios host that maps to this host. Välj Nagios-värden som mappas till den här värden.
NPC NPC
Status Detail Statusdetalj
Service / Host Information Service / värdinformation
Command Execution Kommandoutförande
General Settings Allmänna inställningar
Remote Commands Fjärrkommandon
Allow commands to be written to the Nagios command file. Tillåt att kommandon skrivs till Nagios-kommandofilen.
Nagios Command File Path Sökvägen till Nagios kommandofil
The path to the Nagios command file (nagios.cmd). Sökvägen till Nagios-kommandofilen (nagios.cmd).
Nagios URL Nagios URL
The full URL to your Nagios installation (http://nagios.company.com/nagios/) Hela webbadressen till din Nagios-installation (http://nagios.company.com/nagios/)
Date Format Datumformat
Select the format you want for displaying dates. Välj det format du vill ha för att visa datum.
Time Format Tidsformat
Select the format you want for displaying times. Välj det format du vill ha för visningstider.
Portlet Refresh Rate Uppdateringsfrekvens för portlet
The amount of time in seconds to wait before the portlets refresh. The minimum is 30 seconds. Tiden i sekunder att vänta innan portletarna uppdateras. Lägsta är 30 sekunder.
Host/Service Config Type Konfigurationstyp för värd / tjänst
The config type is based on whether or not you are restoring retained information when Nagios starts. If you are unsure just leave the default value. If you can see host and service groups but not hosts or services try changing this setting. Konfigurationstypen baseras på om du återställer lagrad information eller inte när Nagios startar. Om du är osäker lämnar du bara standardvärdet. Om du kan se värd- och servicegrupper men inte värdar eller tjänster kan du prova att ändra den här inställningen.
Host Icons Värdikoner
Enable displaying host icons in the hosts grid. The icon_image and icon_image_alt parameters of the Nagios host definition are used to set the image. Icons should be 16x16 to get the best look. this setting does not affect the host status icons. Aktivera visning av värdikoner i värdnätet. Parameterna icon_image och icon_image_alt i Nagios värddefinition används för att ställa in bilden. Ikonerna bör vara 16x16 för att få det bästa utseendet. den här inställningen påverkar inte värdstatusikonerna.
Service Icons Serviceikoner
Enable displaying service icons in the services grid. The icon_image and icon_image_alt parameters of the Nagios service definition are used to set the image. Icons should be 16x16 to get the best look. This setting does not affect the service status icons. Aktivera visning av tjänstikoner i servicenätet. Parameterna icon_image och icon_image_alt i Nagios-tjänstedefinitionen används för att ställa in bilden. Ikonerna bör vara 16x16 för att få det bästa utseendet. Denna inställning påverkar inte tjänstestatusikonerna.
Logging Loggning
Logging Level Loggningsnivå

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
setup.php:1694
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 26