Translation

English
English Vietnamese
Allow Existing Rows to be Updated? Cho phép hàng hiện tại được cập nhật?
Required File Format Notes Ghi chú định dạng tệp yêu cầu
The file must contain a header row with the following column headings. Tệp phải chứa một hàng tiêu đề với các tiêu đề cột sau.
A common name for the Host Type. For example, Windows 7 Tên chung cho Loại Máy chủ. Ví dụ: Windows 7
The OS version for the Host Type Phiên bản HĐH cho Loại Máy chủ
A unique set of characters from the snmp sysDescr that uniquely identify this device Một bộ ký tự duy nhất từ snmp sysDescr xác định duy nhất thiết bị này
The vendor specific snmp sysObjectID that distinguishes this device from the next Snmp sysObjectID dành riêng cho nhà cung cấp giúp phân biệt thiết bị này với thiết bị tiếp theo
The primary key for this table is a combination of the following two fields: Khóa chính cho bảng này là sự kết hợp của hai trường sau:
Therefore, if you attempt to import duplicate device types, the existing data will be updated with the new information. Do đó, nếu bạn cố gắng nhập các loại thiết bị trùng lặp, dữ liệu hiện tại sẽ được cập nhật với thông tin mới.
The Host Type is determined by scanning its snmp agent for the sysObjectID and sysDescription and comparing it against values in the Host Types database. The first match that is found in the database is used aggregate Host data. Therefore, it is very important that you select valid sysObjectID, sysDescrMatch for your Hosts. Loại máy chủ được xác định bằng cách quét tác nhân snmp của nó để tìm sysObjectID và sysDes mô tả và so sánh nó với các giá trị trong cơ sở dữ liệu Loại máy chủ. Trận đấu đầu tiên được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu được sử dụng dữ liệu Máy chủ tổng hợp. Do đó, điều rất quan trọng là bạn chọn sysObjectID, sysDescrMatch hợp lệ cho Máy chủ lưu trữ của bạn.
Device Scanning Function Options Tùy chọn chức năng quét thiết bị
Name Tên
Give this Host Type a meaningful name. Đặt tên máy chủ này một tên có ý nghĩa.
Fill in the name for the version of this Host Type. Điền vào tên của phiên bản Loại Máy chủ này.
System Description Match Mô tả hệ thống phù hợp
Provide key information to help HMIB detect the type of Host. SQL Where expressions are supported. SQL Where wildcard character is the '%' sign. Regular Expressions have been removed due to compatibility issues. Cung cấp thông tin chính để giúp HMIB phát hiện loại Máy chủ. SQL Nơi biểu thức được hỗ trợ. SQL Trong đó ký tự đại diện là ký hiệu '%'. Biểu thức thông thường đã bị xóa do vấn đề tương thích.
Vendor snmp Object ID ID đối tượng nhà cung cấp snmp
Host MIB OS Types [edit: %s] Lưu trữ các loại hệ điều hành MIB [chỉnh sửa: %s]
Host MIB OS Types [new] Máy chủ lưu trữ các loại hệ điều hành MIB [mới]
Host MIB OS Type Filters Bộ lọc loại hệ điều hành MIB
OS Types Các loại hệ điều hành
Host Type Name Tên loại máy chủ
OS Version Phiên bản OS
SNMP ObjectID Đối tượng SNMP
SNMP Sys Description Match SNMP Sys Mô tả phù hợp
No Host Types Found Không tìm thấy loại máy chủ
Choose an action: Chọn hành động:
Rescan Quét lại
Scan for New or Unknown Device Types Quét các loại thiết bị mới hoặc không xác định
Import Nhập
Import Host Types from a CSV File Nhập loại máy chủ từ tệp CSV

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
php-format
Source string location
hmib_types.php:763 hmib_types.php:770
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/vi-VN.po, string 156