Translation

English
English Swedish
Select the Image to Show for a Recovering Device Välj den bild som ska visas för en återställningsenhet
Select the Image to Show for a Down Device Välj den bild som ska visas för en nedanordning
Access Point Accesspunkt
Does this Device Template Represent an Access Point. Representerar denna enhetsmall en åtkomstpunkt.
No Nej
Yes Ja
Map Template Edit Kartmall Redigera
Configure Maps Konfigurera kartor
View Maps Visa kartor
Map Settings Kartinställningar
Overlay Inclusion Inkludering av överlägg
Disable to plot host only, not included in coverage overlay. Inaktivera endast plot-värd, ingår inte i täckningsöverlägget.
Latitude Latitud
The devices latitude coordinates Enheternas latitudkoordinater
Longitude Longitud
The devices longitude coordinates Enheternas längdkoordinater
Starting Degree Startgrad
Starting degree for directional area between 0-360 Startgrad för riktningsområde mellan 0-360
Stopping Degree Stoppar examen
Stopping degree for directional area, must be greater than the Starting Degree Stoppningsgraden för riktningsområdet måste vara större än startgraden
Specify Radius Ange radie
Manually specify radius for Access Point. Set to 0 to determine radius based on grouped devices Ange radie manuellt för åtkomstpunkt. Ställ in på 0 för att bestämma radien baserat på grupperade enheter
Group ID Grupp-ID
Groups define what devices are included in the coverage overlay. Will be checked against AP device group number. 0 to disable Grupper definierar vilka enheter som ingår i täckningsöverlägget. Kontrolleras mot AP-enhetsgruppnummer. 0 för att inaktivera

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
setup.php:130
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 29