Translation

English
English Swedish
Graph Height Grafhöjd
Graph Width Grafbredd
Display Graph Legend Display Graph Legend
Legend Historia
Select Tree to View Välj träd för visning
Select Tree Leaf to Display Välj trädblad till bildskärm
All Levels Alla Nivåer
Top Level Toppnivå
Enter Regular Expression Match (only alpha, numeric, and special characters \"(^_|?)\" permitted) Ange Regular Expression Match (endast alfanumeriska, numeriska och specialtecken \ "(^ _ |?) \" Tillåtna)
Cycle Graphs Cykeldiagram
%d Graph % d Graph
%d Graphs % d Grafer
%d Column % d kolumn
%d Columns % d kolumner
Plugin -> Cycle Graphs Plugin -> Cykeldiagram
Cycle Cykel
Delay Interval Delay Interval
This is the time in seconds before the next graph is displayed. Detta är tiden i sekunder innan nästa graf visas.
Graph Timespan Graf Timespan
This is the default timespan that will be displayed on the page. Det här är standardtidpunkten som kommer att visas på sidan.
Column Count Kolumnräkning
In Tree Mode this is the number of columns that will be used. I Tree Mode är det antalet kolumner som ska användas.
Select the number of graphs to display per page Välj antal diagram som ska visas per sida
This sets the graph height for the displayed graphs. Detta ställer in grafhöjden för de visade graferna.
This sets the graph width for the displayed graphs. Detta anger grafbredd för de visade graferna.
Display Legend Display Legend
Check this to display legend. Kolla här för att visa legenden.
Predefined Rotations Fördefinierade rotationer
Rotation Type Rotationstyp
Select which method to use for custom graph rotation. If you select 'Specific List', you must define a list of Graph ID's Välj vilken metod som ska användas för anpassad grafrotation. Om du väljer "Specifik lista" måste du definiera en lista med graf ID
Legacy (All) Legacy (All)

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
setup.php:141 setup.php:142 setup.php:242 setup.php:244
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 37