Translation

English
English Bulgarian
Clear Изчисти
Clear Filter Изчистване на филтъра
Save Запази
Save Filter Settings Запазване на настройките на филтъра
Number of Graph Columns Брой графични графи
Graph Height Височина на графиката
Graph Width Ширина на графиката
Display Graph Legend Показване на легендата за графиката
Legend Легенда
Select Tree to View Изберете Дърво за преглед
Select Tree Leaf to Display Изберете Лист от дърво за показване
All Levels Всички нива
Top Level Най-високо ниво
Enter Regular Expression Match (only alpha, numeric, and special characters \"(^_|?)\" permitted) Въведете съвпадение на регулярния израз (само буквени, цифрови и специални символи \ t
Cycle Graphs Графики на цикъла
%d Graph % d Графика
%d Graphs % d Графики
%d Column % d Графа
%d Columns % d колони
Plugin -> Cycle Graphs Приставката -> Цикъл графики
Cycle цикъл
Delay Interval Интервал на забавяне
This is the time in seconds before the next graph is displayed. Това е времето в секунди преди да се покаже следващата графика.
Graph Timespan График на графика
This is the default timespan that will be displayed on the page. Това е стандартният период от време, който ще бъде показан на страницата.
Column Count Брой на Колона
In Tree Mode this is the number of columns that will be used. В режим Дърво това е броят колони, които ще се използват.
Select the number of graphs to display per page Изберете броя графики за показване на страница
This sets the graph height for the displayed graphs. Това задава височината на графиката за показваните графики.
This sets the graph width for the displayed graphs. Това задава ширината на графиката за показаните графики.
Display Legend Легенда на дисплея

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

PHP format

Following format strings are missing: %d
Following format strings are extra: % d

Reset

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
php-format
Source string location
functions.php:28 setup.php:253
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/bg-BG.po, string 32