Translation

English
English Vietnamese
About Cacti Về xương rồng
Thanks Cám ơn
A very special thanks to %sTobi Oetiker%s, the creator of %sRRDtool%s and the very popular %sMRTG%s. Một lời cảm ơn rất đặc biệt đến %sTobi Oetiker %s, người tạo ra %sRRDtool %s và %sMRTG %s rất phổ biến.
The users of Cacti Người dùng của Cacti
Especially anyone who has taken the time to create an issue report, or otherwise help fix a Cacti related problems. Also to anyone who has contributed to supporting Cacti. Đặc biệt là bất cứ ai đã dành thời gian để tạo một báo cáo vấn đề, hoặc nói cách khác là giúp khắc phục các vấn đề liên quan đến Cacti. Ngoài ra với bất cứ ai đã đóng góp để hỗ trợ Cacti.
License Giấy phép
Cacti is licensed under the GNU GPL: Cacti được cấp phép theo GPL GNU:
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. Chương trình này là phần mềm miễn phí; bạn có thể phân phối lại và / hoặc sửa đổi nó theo các điều khoản của Giấy phép Công cộng GNU do Tổ chức Phần mềm Tự do xuất bản; phiên bản 2 của Giấy phép hoặc (tùy chọn của bạn) bất kỳ phiên bản mới hơn.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. Chương trình này được phân phối với hy vọng nó sẽ hữu ích, nhưng KHÔNG CÓ BẤT K WAR ĐẢM BẢO NÀO; thậm chí không có bảo hành ngụ ý của MERCHANTABILITY hoặc FITNESS CHO MỘT MỤC ĐÍCH THAM GIA. Xem Giấy phép Công cộng GNU để biết thêm chi tiết.
Delete Xóa
Convert to Normal Graph Chuyển đổi sang đồ thị LINE1
Place Graphs on Report Đặt biểu đồ trên báo cáo
Migrate Aggregate to use a Template Di chuyển Uẩn để sử dụng Mẫu
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Needs editing Cacti/core
The following string has the same context and source.
Propagated Needs editing Cacti/core (v1.2.x)

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/po/vi-VN.po, string 1