Translation

English
English Vietnamese
About Cacti Về xương rồng
Cacti is designed to be a complete graphing solution based on the RRDtool Time Series Database (TSDB) and Graphing solution. Its goal is to make the Network Administrator's job easier by taking care of all the important details necessary to create meaningful Graphs. Cacti được thiết kế để trở thành một giải pháp đồ họa hoàn chỉnh dựa trên khung của RRDtool. Mục tiêu của nó là làm cho công việc của quản trị viên mạng trở nên dễ dàng hơn bằng cách quan tâm đến tất cả các chi tiết cần thiết cần thiết để tạo các biểu đồ có ý nghĩa.
Please see the official %sCacti website%s for information on how to use Cacti, get support, and updates. Vui lòng xem trang web %sCacti chính thức %s để biết thông tin, hỗ trợ và cập nhật.
Active Developers Nhà phát triển xương rồng
Developers working on Cacti, its Architecture, Documentation and Future Releases.
Honorable Mentions Phần Menu Console
Contributors to Docuemntation, QA, Packaging, the Forums and our YouTube page.
Emeritus Members Nhóm Thành viên
Members of the original Cacti Group that have since moved on in their careers. We continue to wish them the best.
Thanks Cám ơn
A very special thanks to %sTobi Oetiker%s, the creator of %sRRDtool%s and the very popular %sMRTG%s. Một lời cảm ơn rất đặc biệt đến %sTobi Oetiker %s, người tạo ra %sRRDtool %s và %sMRTG %s rất phổ biến.
The users of Cacti Người dùng của Cacti
Especially anyone who has taken the time to create an issue report, or otherwise help fix a Cacti related problems. Also to anyone who has contributed to supporting Cacti. Đặc biệt là bất cứ ai đã dành thời gian để tạo một báo cáo vấn đề, hoặc nói cách khác là giúp khắc phục các vấn đề liên quan đến Cacti. Ngoài ra với bất cứ ai đã đóng góp để hỗ trợ Cacti.
License Giấy phép
Cacti is licensed under the GNU GPL: Cacti được cấp phép theo GPL GNU:
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. Chương trình này là phần mềm miễn phí; bạn có thể phân phối lại và / hoặc sửa đổi nó theo các điều khoản của Giấy phép Công cộng GNU do Tổ chức Phần mềm Tự do xuất bản; phiên bản 2 của Giấy phép hoặc (tùy chọn của bạn) bất kỳ phiên bản mới hơn.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Needs editing Cacti/core
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
locales/po/vi-VN.po, string 1