Translation

English
English Polish
About Cacti Informacje o Cacti
Thanks Dziękujemy
A very special thanks to %sTobi Oetiker%s, the creator of %sRRDtool%s and the very popular %sMRTG%s. Szczególne podziękowania dla %sTobi Oetiker%s, twórcy %sRRDtool%s i bardzo popularnego %sMRTG%s.
The users of Cacti Użytkownicy Cacti
Especially anyone who has taken the time to create an issue report, or otherwise help fix a Cacti related problems. Also to anyone who has contributed to supporting Cacti. Zwłaszcza każdemu, kto poświęcił czas na stworzenie raportu o problemie lub w inny sposób pomógł naprawić problemy związane z Cacti. Również dla każdego, kto przyczynił się do rozwoju Cacti.
License Licencja
Cacti is licensed under the GNU GPL: Cacti jest na licencji GNU GPL:
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. Ten program jest wolnym oprogramowaniem; można go rozpowszechniać i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU opublikowanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania; albo w wersji 2 Licencji, albo (według własnego uznania) w dowolnej późniejszej wersji.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. Ten program jest rozpowszechniany w nadziei, że będzie przydatny, ale BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI; nawet bez dorozumianej gwarancji HANDLOWYCH lub PASUJĄCYCH DO KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Powszechnej Licencji Publicznej GNU.
Delete Usuń
Convert to Normal Graph Przelicz na wykres LINE1
Place Graphs on Report Umieść wykresy na raporcie
Migrate Aggregate to use a Template Migruj Aggregate, aby użyć szablonu
Create New Aggregate from Aggregates Utwórz nowy Aggregate z Aggregates
Associate with Aggregate Powiąż z Aggregate
Disassociate with Aggregate Odwiąż z Aggregate
Place on a Tree (%s) Umieść w drzewie (%s)
Click 'Continue' to delete the following Aggregate Graph(s). Kliknij "Kontynuuj", aby usunąć następujący(e) zagregowany wykres(y).
Cancel Anuluj
Continue Kontynuuj
Delete Graph(s) Usuń wykres(y)
The selected Aggregate Graphs represent elements from more than one Graph Template. Wybrane zagregowane wykresy reprezentują elementy z więcej niż jednego szablonu wykresu.
In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, they must only be using one Graph Template. Please press 'Return' and then select only Aggregate Graph that utilize the same Graph Template. W celu migracji poniższych wykresów zagregowanych do wykresu zagregowanychopartego na szablonie, mogą one używać tylko jednego szablonu wykresu. Proszę nacisnąć 'Powróć', a następnie wybrać tylko zagregowane wykresy, które wykorzystują ten sam szablon wykresu zagregowanego.
Return Powróć
The selected Aggregate Graphs does not appear to have any matching Aggregate Templates. Wybrane wykresy zbiorcze reprezentują elementy z więcej niż jednego szablonu wykresu.
In order to migrate the Aggregate Graphs below use an Aggregate Template, one must already exist. Please press 'Return' and then first create your Aggregate Template before retrying. W celu migracji poniższych wykresów zagregowanych do wykresu zagregowanychopartego na szablonie, mogą one używać tylko jednego szablonu wykresu. Proszę nacisnąć 'Powróć', a następnie wybrać tylko zagregowane wykresy, które wykorzystują ten sam szablon wykresu zagregowanego.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Needs editing Cacti/core
The following string has the same context and source.
Propagated Needs editing Cacti/core (v1.2.x)

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
aggregate_graphs.php:43
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/po/pl-PL.po, string 14