Translation

English
English Vietnamese
Associate with Aggregate Liên kết với cốt liệu
Disassociate with Aggregate Không liên kết với Uẩn
Place on a Tree (%s) Đặt trên cây ( %s)
Click 'Continue' to delete the following Aggregate Graph(s). Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) Biểu đồ Tổng hợp sau.
Cancel Hủy
Continue Tiếp tục
Delete Graph(s) Xóa đồ thị
The selected Aggregate Graphs represent elements from more than one Graph Template. Các đồ thị tổng hợp được chọn đại diện cho các yếu tố từ nhiều hơn một mẫu biểu đồ.
In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, they must only be using one Graph Template. Please press 'Return' and then select only Aggregate Graph that utilize the same Graph Template. Để di chuyển Biểu đồ tổng hợp bên dưới sang Tập hợp dựa trên mẫu, họ chỉ phải sử dụng một Mẫu biểu đồ. Vui lòng nhấn 'Trở về' và sau đó chỉ chọn Biểu đồ tổng hợp sử dụng cùng một Mẫu biểu đồ.
Return Trở về trang cài đặt bắt buộc Plugins
The selected Aggregate Graphs does not appear to have any matching Aggregate Templates. Các đồ thị tổng hợp được chọn đại diện cho các yếu tố từ nhiều hơn một mẫu biểu đồ.
In order to migrate the Aggregate Graphs below use an Aggregate Template, one must already exist. Please press 'Return' and then first create your Aggregate Template before retrying. Để di chuyển Biểu đồ tổng hợp bên dưới sang Tập hợp dựa trên mẫu, họ chỉ phải sử dụng một Mẫu biểu đồ. Vui lòng nhấn 'Trở về' và sau đó chỉ chọn Biểu đồ tổng hợp sử dụng cùng một Mẫu biểu đồ.
Click 'Continue' and the following Aggregate Graph(s) will be migrated to use the Aggregate Template that you choose below. Nhấp vào 'Tiếp tục' và (các) Biểu đồ Tổng hợp sau đây sẽ được di chuyển để sử dụng Mẫu Tổng hợp mà bạn chọn bên dưới.
Aggregate Template: Mẫu tổng hợp:
There are currently no Aggregate Templates defined for the selected Legacy Aggregates. Hiện tại không có Mẫu tổng hợp nào được xác định cho các Tập hợp kế thừa đã chọn.
In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, first create an Aggregate Template for the Graph Template '%s'. Để di chuyển Biểu đồ tổng hợp bên dưới sang Tập hợp dựa trên mẫu, trước tiên hãy tạo Mẫu tổng hợp cho Mẫu biểu đồ ' %s'.
Please press 'Return' to continue. Vui lòng nhấn 'Quay lại' để tiếp tục.
Click 'Continue' to combine the following Aggregate Graph(s) into a single Aggregate Graph. Nhấp vào 'Tiếp tục' để kết hợp (các) Biểu đồ Tổng hợp sau vào một Biểu đồ Tổng hợp duy nhất.
Aggregate Name: Tên tổng hợp:
New Aggregate Tập hợp mới
Click 'Continue' to add the selected Graphs to the Report below. Nhấp vào 'Tiếp tục' để thêm Đồ thị đã chọn vào Báo cáo bên dưới.
Report Name Tên report
Timespan Thời gian
Align Căn chỉnh
Add Graphs to Report Thêm đồ thị vào báo cáo
You currently have no reports defined. Bạn hiện không có báo cáo được xác định.
Click 'Continue' to convert the following Aggregate Graph(s) into a normal Graph. Nhấp vào 'Tiếp tục' để kết hợp (các) Biểu đồ Tổng hợp sau vào một Biểu đồ Tổng hợp duy nhất.
Convert to normal Graph(s) Chuyển đổi sang đồ thị LINE1
Click 'Continue' to associate the following Graph(s) with the Aggregate Graph. Nhấp vào 'Tiếp tục' để liên kết (các) Biểu đồ sau với Biểu đồ Tổng hợp.
Associate Graph(s) Đồ thị liên kết
Click 'Continue' to disassociate the following Graph(s) from the Aggregate. Nhấp vào 'Tiếp tục' để tách liên kết (các) Biểu đồ sau khỏi Tổng hợp.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
The following string has the same context and source.
Propagated Needs editing Cacti/core

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Consecutive duplicated words

Text contains the same word twice in a row: 39

Reset

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
php-format
Source string location
aggregate_graphs.php:435
String age
2 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/vi-VN.po, string 38