Translation

English
English Turkish
Connect Timeout Bağlantı zamanaşımı
The Network Connect Timeout in seconds. Lütfen SMTP zaman aşımını saniye cinsinden girin.
Bind Timeout Zaman Aşımı
The Bind Timeout in seconds. Lütfen SMTP zaman aşımını saniye cinsinden girin.
LDAP Debug Mode LDAP Hata Ayıklama Modu
If Checked Cacti will log extra LDAP information to the Cacti log during Binding and Searching activities. Kontrol Edilirse Kaktüsler, Bağlama ve Arama faaliyetleri sırasında Kaktüsler günlüğüne fazladan LDAP bilgisi kaydeder.
Encryption Şifreleme
Encryption that the server supports. NOTE: When using LDAP + TLS you must use version 3. Sunucunun desteklediği şifreleme. TLS sadece Protokol Versiyon 3 tarafından desteklenmektedir.
TLS Certificate Requirements TLS Sertifika Gereksinimleri
Should LDAP verify TLS Certificates when received by the Client. LDAP, Müşteri tarafından alındığında TLS Sertifikalarını doğrulamalıdır.
Referrals Referanslar
Enable or Disable LDAP referrals. If disabled, it may increase the speed of searches. LDAP yönlendirmelerini etkinleştirme veya devre dışı bırakma. Devre dışı bırakılırsa, aramaların hızını artırabilir.
Mode Mod
Mode which cacti will attempt to authenticate against the LDAP server.<blockquote><i>No Searching</i> - No Distinguished Name (DN) searching occurs, just attempt to bind with the provided Distinguished Name (DN) format.<br><br><i>Anonymous Searching</i> - Attempts to search for username against LDAP directory via anonymous binding to locate the user's Distinguished Name (DN).<br><br><i>Specific Searching</i> - Attempts search for username against LDAP directory via Specific Distinguished Name (DN) and Specific Password for binding to locate the user's Distinguished Name (DN). Kaktüslerin LDAP sunucusuna karşı kimlik doğrulaması yapmaya çalıştığı mod. <blockquote> <i>Arama</i> Yok - Ayırt Edici Ad Yok (DN) araması gerçekleşir, verilen Ayırt Edici Ad (DN) biçimiyle bağlanmaya çalışın. <br><br> <i>Anonim Arama</i> - Kullanıcının Ayırt Edici Adını (DN) bulmak için adsız bağlama yoluyla LDAP dizininde kullanıcı adı aramaya çalışır. <br><br> <i>Özel Arama</i> - Kullanıcının Ayırt Edici Adını (DN) bulmak için bağlama için Belirli Ayırt Edici Ad (DN) ve Belirli Şifre ile LDAP dizininde kullanıcı adı aramaya çalışır.
Distinguished Name (DN) Ayırt Edici Ad (DN)
The "Distinguished Name" syntax, applicable for both OpenLDAP and Windows AD configurations, offers flexibility in defining user identity. For OpenLDAP, the format follows this structure: <i>"uid=&lt;username&gt;,ou=people,dc=domain,dc=local"</i>. Windows AD provides an alternative syntax: <i>"&lt;username&gt;@win2kdomain.local"</i>, commonly known as "userPrincipalName (UPN)". In this context, "&lt;username&gt;" represents the specific username provided during the login prompt. This is particularly pertinent when operating in "No Searching" mode, or "Require Group Membership" enabled.
Require Group Membership Grup Üyeliği İste
Require user to be member of group to authenticate. Group settings must be set for this to work, enabling without proper group settings will cause authentication failure. Kullanıcının, kimliğini doğrulamak için gruba üye olmasını isteyin. Bunun çalışması için grup ayarlarının yapılması gerekir, uygun grup ayarlarının yapılmaması yetkilendirme başarısızlığına neden olur.
LDAP Group Settings LDAP Grubu Ayarları
Group Distinguished Name (DN) Grup Ayırt Edici Adı (DN)
Distinguished Name of the group that user must have membership. Üyenin sahip olması gereken grubun ayırt edici adı.
Group Member Attribute Grup Üyesi Özelliği
This refers to the specific attribute within the LDAP directory that holds the usernames of group members. It is crucial to ensure that the attribute value aligns with the configuration specified in the "Distinguished Name" or that the actual attribute value is searchable using the settings outlined in the "Distinguished Name". Bu, LDAP dizininde grup üyelerinin kullanıcı adlarını tutan belirli bir özniteliği ifade eder. Öznitelik değerinin "Distinguished Name" de belirtilen konfigürasyonla uyumlu olduğundan veya gerçek öznitelik değerinin "Distinguished Name" de belirtilen ayarlar kullanılarak aranabilir olduğundan emin olmak çok önemlidir.
Group Member Type Grup Üyesi Türü
Defines if users use full Distinguished Name or just Username in the defined Group Member Attribute. Kullanıcıların tanımlanmış Grup Üyesi Özniteliğinde tam Ayırt Edici Ad veya yalnızca Kullanıcı Adı kullanıp kullanmadıklarını tanımlar.
Distinguished Name Ayırt Edici İsim
LDAP Specific Search Settings LDAP Özel Arama Ayarları
Search Base Arama Tabanı
Search base for searching the LDAP directory, such as <i>'dc=win2kdomain,dc=local'</i> or <i>'ou=people,dc=domain,dc=local'</i>. <i>&#39;Dc = win2kdomain, dc = local&#39;</i> veya <i>&#39;ou = people, dc = domain, dc = local&#39;</i> gibi LDAP dizinini aramak için arama tabanı.
Search Filter Arama Filtresi
Search filter to use to locate the user in the LDAP directory, such as for windows: <i>'(&amp;(objectclass=user)(objectcategory=user)(userPrincipalName=&lt;username&gt;*))'</i> or for OpenLDAP: <i>'(&(objectClass=account)(uid=&lt;username&gt))'</i>. '&lt;username&gt' is replaced with the username that was supplied at the login prompt. Kullanıcının pencereleri LDAP dizininde bulmak için kullanacağı arama filtresi, örneğin: <i>&#39;(&amp; (objectclass = user) (objectcategory = user) (userPrincipalName = &lt;username&gt; *))&#39;</i> veya OpenLDAP: <i>&#39;(&amp; (objectClass) = hesap) (uid = &lt;kullanıcı adı&gt;)) &#39;</i> . &#39;&lt;username&gt;&#39; giriş isteminde verilen kullanıcı adı ile değiştirildi.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Empty Cacti/core (v1.2.x)
The following string has the same context and source.
Propagated Empty Cacti/core

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

String age
5 months ago
Source string age
5 months ago
Translation file
locales/po/tr-TR.po, string 2497