Translation

English
English Swedish
No issues found Inga problem hittade
Message Not Found. Meddelandet hittades inte.
Error %s is not readable Fel %s kan inte läsas
Logged in as Inloggad som
Login as Regular User Logga in som vanlig användare
guest gäst
User Community Användargemenskap
Documentation Dokumentation
Logged in as %s Inloggad som %s
Edit Profile Redigera profil
Logout Logga ut
Leaf Blad
Non Query Based Icke-frågan baserad
Link %s Länk %s
Mailer Error: No recipient address set!!<br>If using the <i>Test Mail</i> link, please set the <b>Alert e-mail</b> setting. Mailer Error: Nej <b>TO</b> adress set !! <br> Om du använder länken <i>Test Mail</i> , ange inställning för <b>Alert e-post</b> .
Authentication failed: %s Autentisering misslyckades: %s
HELO failed: %s HELO misslyckades: %s
Connect failed: %s Anslutningen misslyckades: %s
SMTP error: SMTP-fel:
This is a test message generated from Cacti. This message was sent to test the configuration of your Mail Settings. Detta är ett testmeddelande som genereras av kaktus. Det här meddelandet skickades för att testa konfigurationen av dina e-postinställningar.
Your email settings are currently set as follows Din e-postinställning är för närvarande inställd enligt följande
Method Metod
Checking Configuration...<br> Kontrollera konfiguration ... <br>
PHP's Mailer Class PHP: s Mailer-klass
Method: SMTP Metod: SMTP
Not Shown for Security Reasons Visas inte av säkerhetsskäl
Security Säkerhet
Ping Results: Pingresultat:
Bypassed Förpikopplad
Creating Message Text... Skapa meddelandetext ...
Sending Message... Skickar meddelande...
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Needs editing Cacti/core (v1.2.x)
The following string has the same context and source.
Propagated Needs editing Cacti/core

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
php-format
Source string location
lib/functions.php:4777
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 2847