Translation

English
English Swedish
Export Colors Exportera färger
Hex Hex
The Hex Value for this Color. Hexvärdet för denna färg.
Color Name Färgnamn
The name of this Color definition. Namnet på denna färgdefinition.
Is this color a named color which are read only. Är den här färgen en namngiven färg som endast är läsad.
Named Color Namngivna Färg
Color Färg
The Color as shown on the screen. Färgen som visas på skärmen.
Colors in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced either by a Graph or a Graph Template. Färger som används kan inte raderas. Används definieras som referens antingen med en graf eller en grafmall.
The number of Graph using this Color. Antalet graf som använder denna färg.
The number of Graph Templates using this Color. Antal grafmallar med denna färg.
No Colors Found Inga färger hittades
Sync Aggregates aggregat
Color Item Färgartikel
Item # %d Artikelnummer% d
No Items Inga objekt
Click 'Continue' to delete the following Color Template Klicka på "Fortsätt" för att radera följande färgmall
Delete Color Template Radera färgmall
Click 'Continue' to duplicate the following Color Template. You can optionally change the title format for the new color template. Klicka på "Fortsätt" för att duplicera följande färgmall. Du kan valfritt ändra titelformat för den nya färgmallen.
Duplicate Color Template Duplicera färgmall
Click 'Continue' to Synchronize all Aggregate Graphs with the selected Color Template. Klicka på "Fortsätt" för att skapa en aggregerad graf från vald graf (er).
Synchronize Color Template Synkronisera grafer till grafmallar
Color Template Items [new] Färgmallar [ny]
Color Template Items [edit: %s] Färgmallar [redigera: %s]
Delete Color Item Ta bort färgartikel
Color Template [edit: %s] Färgmall [redigera: %s]
Color Template [new] Färgmall [ny]
Color Template '%s' had %d Aggregate Templates pushed out and %d Non-Templated Aggregates pushed out Färgmall '%s' hade% d Aggregatmallar skjutits ut och% d Icke-mallade aggregeringar skjutits ut
Color Template '%s' had no Aggregate Templates or Graphs using this Color Template. Färgmallen '%s' hade inga sammanlagda mallar eller grafer med denna färgmall.
Color Templates Färgmallar
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Needs editing Cacti/core (v1.2.x)
The following string has the same context and source.
Propagated Needs editing Cacti/core

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

PHP format

Following format strings are missing: %d
Following format strings are extra: % d

Reset

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
php-format
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 556