Translation

English
English Swedish
How often do you want the Cacti log display to update. Hur ofta vill du att Cacti-loggdisplayen ska uppdateras.
Log Viewer Settings Log Viewer Inställningar
Exclusion Regex Uteslutning Regex
Any strings that match this regex will be excluded from the user display. <strong>For example, if you want to exclude all log lines that include the words 'Admin' or 'Login' you would type '(Admin || Login)'</strong> Alla strängar som matchar denna regex kommer att uteslutas från användardisplayen. <strong>Om du till exempel vill utesluta alla logglinjer som innehåller orden &quot;Admin&quot; eller &quot;Logga in&quot; skulle du skriva &quot;(Admin | Login)&quot;</strong>
Real-time Graphs Realtidsgrafer
Enable Real-time Graphing Aktivera grafik i realtid
When an option is checked, users will be able to put Cacti into Real-time mode. När ett alternativ är markerat kan användarna lägga kaktus i realtidsläge.
This timespan you wish to see on the default graph. Den här tidsintervallet du vill se på standardgrafen.
Minimum Refresh Interval Ladda om interval
This is the minimal supported time between Graph updates. This value is also used to set certain RRDfile attributes. If you have a Device that caches data and does not provide realtime updates, you may have to increase the default Minimum Refresh Interval to prevent creating Graphs with gaps. Detta är den minimala tiden som stöds mellan grafuppdateringar. Detta värde används också för att ställa in vissa RRDfile -attribut. Om du har en enhet som cachar data och inte tillhandahåller uppdateringar i realtid kan du behöva höja standardminimum för uppdateringsintervall för att förhindra att du skapar grafer med luckor.
Cache Directory Cache Directory
This is the location, on the web server where the RRDfiles and PNG files will be cached. This cache will be managed by the poller. Make sure you have the correct read and write permissions on this folder Detta är platsen, på webbservern där RRDfilerna och PNG-filerna ska cachas. Denna cache kommer att hanteras av pollaren. Se till att du har rätt läs- och skrivbehörigheter i den här mappen
RRDtool Graph Options Grafikalternativ
Custom Watermark Egen data
Text placed at the bottom center of every Graph. Text placerad längst ned i varje graf.
Custom Date Format Anpassat datumformat
To be used when formatting |date_time| on a graph Används vid formatering | date_time | på en graf
Disable RRDtool Watermark RRDtool Graph Watermark
Provided your RRDtool version supports it, you may disable RRDtool advertisement on your Graphs by checking this option. Förutsatt att din RRDtool -version stöder det kan du inaktivera RRDtool -annons på dina grafer genom att markera det här alternativet.
Font Selection Method Font Selection Method
How do you wish fonts to be handled by default? Hur vill du att teckensnitt ska hanteras som standard?
System System
Default Font Förvalt typsnitt
When not using Theme based font control, the Pangon font-config font name to use for all Graphs. Optionally, you may leave blank and control font settings on a per object basis. När du inte använder temafaserad typsnittskontroll, ska fontnamnet Pangon font-config användas för alla Grafer. Eventuellt kan du lämna tomma och kontrollfonts inställningar per objekt.
Enter Valid Font Config Value Ange Valid Font Config Value
Title Font Size Rubrikstorlek
The size of the font used for Graph Titles Storleken på teckensnittet som används för graftitlar
Title Font Setting Inställning av teckensnitt
The font to use for Graph Titles. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value. Teckensnittet som ska användas för graftitlar. Ange antingen en giltig True Type-fontfil eller ett giltigt Pango font-config-värde.
Legend Font Size Legend Font Size
The size of the font used for Graph Legend items Storleken på teckensnittet som används för Graph Legend-objekt

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
include/global_settings.php:992
String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 2234