Translation

Click 'Continue' to associate the following Graph(s) with the Aggregate Graph.
76/780
Context English Polish State
Aggregate Template: Szablon zagregowany:
There are currently no Aggregate Templates defined for the selected Legacy Aggregates. Obecnie nie ma zdefiniowanych szablonów agregacji dla wybranych Legacy Aggregates.
In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, first create an Aggregate Template for the Graph Template '%s'. W celu migracji poniższych wykresów zagregowanych do wykresu zagregowanegoopartego na szablonie, najpierw utwórz zagregowany szablon dla szablonu wykresu "%s".
Please press 'Return' to continue. Proszę nacisnąć 'Return', aby kontynuować.
Click 'Continue' to combine the following Aggregate Graph(s) into a single Aggregate Graph. Kliknij 'Kontynuuj', aby połączyć poniższy wykres(y) agregatu w jeden wykres agregatu.
Aggregate Name: Nazwa agregacji:
New Aggregate Nowa agregacja
Click 'Continue' to add the selected Graphs to the Report below. Kliknij 'Kontynuuj', aby dodać wybrane wykresy do poniższego raportu.
Report Name Nazwa raportu
Timespan Czas
Align Wyrównanie
Add Graphs to Report Dodaj wykresy do raportu
You currently have no reports defined. Obecnie nie zdefiniowano żadnych raportów.
Click 'Continue' to convert the following Aggregate Graph(s) into a normal Graph. Kliknij 'Kontynuuj', aby połączyć poniższy wykres(y) agregatu w jeden wykres agregatu.
Convert to normal Graph(s) Przelicz na wykres LINE1
Click 'Continue' to associate the following Graph(s) with the Aggregate Graph. Kliknij 'Kontynuuj', aby powiązać poniższy wykres(y) z wykresem zagregowanym
Associate Graph(s) Wykres(-y) powiązane(-e)
Click 'Continue' to disassociate the following Graph(s) from the Aggregate. Kliknij 'Kontynuuj', aby oddzielić poniższy wykres(y) od wykres(ów) zagregowanego
Dis-Associate Graph(s) Wykres(-y) dis-Associate
Click 'Continue' to place the following Aggregate Graph(s) under the Tree Branch. Kliknij 'Kontynuuj', aby umieścić poniższą wykres(y) zagregowany(e) pod Oddziałem na drzewie.
Destination Branch: Oddział docelowy:
Place Graph(s) on Tree Umieść wykres(y) na drzewie
Graph Items [new] Elementy wykresu [nowe]
Graph Items [edit: %s] Elementy wykresu [edytuj: %s]
[edit: %s] [edytuj: %s] [edytuj: %s].
Aggregate Graph does not Exist Ustawienia wykresu zbiorczego
Details Szczegóły
Items Produkty
Preview Podgląd
Aggregate Graphs Accessed does not Exist Ustawienia wykresu zbiorczego
Turn Off Graph Debug Mode Wyłącz tryb debugowania wykresu
ComponentTranslation
This translation Needs editing Cacti/core (v1.2.x) Kliknij 'Kontynuuj', aby powiązać poniższy wykres(y) z wykresem zagregowanym
The following string has the same context and source.
Needs editing Cacti/core Kliknij 'Kontynuuj', aby powiązać poniższy wykres(y) z wykresem zagregowanym

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
aggregate_graphs.php:501
String age
4 months ago
Source string age
4 months ago
Translation file
locales/po/pl-PL.po, string 46