Translation

English
English Polish
Remove Color Item Usuń element koloru
Color Template Items [edit Report Item: %s] Elementy szablonu kolorów [edytuj element raportu: %s].
Color Template Items [new Report Item: %s] Pozycje szablonów kolorów [nowa pozycja raportu: %s]
Run Check Kontrola działania
Delete Check Usuń listę kontrolną
Data Source debug started. Źródło danych Debug
Data Source debug received an invalid Data Source ID. Debug źródła danych otrzymał nieprawidłowy identyfikator źródła danych.
All RRDfile repairs succeeded. Wszystkie naprawy plików RRDfile zakończyły się sukcesem.
One or more RRDfile repairs failed. See Cacti log for errors. Jedna lub więcej napraw plików RRD nie powiodło się. Informacje o błędach można znaleźć w dzienniku kaktusów.
Automatic Data Source debug being rerun after repair. Automatyczny debuger źródła danych po naprawie.
Data Source repair received an invalid Data Source ID. Naprawa źródła danych otrzymała nieprawidłowy identyfikator źródła danych.
Data Source Źródło danych
The Data Source to Debug Źródło danych do debugowania
User Użytkownik
The User who requested the Debug. Użytkownik, który poprosił o Debug.
Started Rozpoczęte
The Date that the Debug was Started. Data rozpoczęcia debugowania.
The Data Source internal ID. Wewnętrzny identyfikator źródła danych.
The Status of the Data Source Debug Check. Status debugowania źródła danych.
Writable Zapisywalny
Determines if the Data Collector or the Web Site have Write access. Określa, czy zbieracz danych lub witryna internetowa mają dostęp do zapisu.
Exists Istnieje
Determines if the Data Source is located in the Poller Cache. Określa, czy źródło danych znajduje się w pamięci podręcznej Poller Cache.
Active Aktywny
Determines if the Data Source is Enabled. Określa, czy źródło danych jest włączone.
RRD Match RRD Match
Determines if the RRDfile matches the Data Source Template. Określa, czy plik RRD odpowiada szablonowi źródła danych.
Valid Data Ważne dane
Determines if the RRDfile has been getting good recent Data. Określa, czy plik RRDfile pobiera dobre ostatnie dane.
RRD Updated Aktualizacja RRD
Determines if the RRDfile has been written to properly. Określa, czy plik RRD został prawidłowo zapisany.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Cacti/core

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Trailing space

Source and translation do not both end with a space

Fix string

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
data_debug.php:453
String age
2 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/pl-PL.po, string 586