Translation

English
English Polish
Deletable Możliwe do usunięcia
Graphs Using Wykresy korzystające z
Graph Template Szablon wykresu
No Aggregate Templates Found Nie znaleziono zagregowanych szablonów
Failed to verify token
2FA Verification Weryfikacja usunięcia
2nd Factor Authentication Podstawowa autoryzacja serwera Web
Enter your token Wpisz słowo kluczowe
Token
Verify Weryfikuj wszystko
You cannot use a previously entered password! Nie można użyć wcześniej wprowadzonego hasła!
Your new passwords do not match, please retype. Twoje nowe hasła są inne, wpisz je ponownie.
Your current password is not correct. Please try again. Twoje aktualne hasło nie jest poprawne. Proszę spróbować ponownie.
Your new password cannot be the same as the old password. Please try again. Twoje nowe hasło nie może być takie samo jak stare hasło. Proszę spróbować ponownie.
Forced password change Wymuszona zmiana hasła
Password requirements include: Wymagania dotyczące hasła obejmują
Must be at least %d characters in length Musi mieć długość co najmniej %d znaków
Must include mixed case Musi zawierać mieszane wielkości liter
Must include at least 1 number Musi zawierać co najmniej 1 liczbę
Must include at least 1 special character Musi zawierać co najmniej 1 znak specjalny
Cannot be reused for %d password changes Nie może być ponownie użyty do zmiany hasła %d
Change Password Zmień hasło
Please enter your current password and your new<br>Cacti password. Proszę podać aktualne hasło i nowe<br> hasło.
Please enter your new Cacti password. Proszę podać aktualne hasło i nowe<br> hasło.
Username Nazwa użytkownika
Current password Aktualne hasło
New password Nowe hasło
Confirm new password Potwierdź nowe hasło
Save Zapisz
Version %1$s | %2$s Wersja %1$s | %2$s
Password Too Short Zbyt krótkie hasło
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Needs editing Cacti/core (v1.2.x)
The following string has the same context and source.
Propagated Needs editing Cacti/core

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Mismatched colon

Source and translation do not both end with a colon

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
auth_changepassword.php:284
String age
a year ago
Source string age
2 years ago
Translation file
locales/po/pl-PL.po, string 134