Translation

English
English Polish
About Cacti Informacje o Cacti
Cacti is designed to be a complete graphing solution based on the RRDtool Time Series Database (TSDB) and Graphing solution. Its goal is to make the Network Administrator's job easier by taking care of all the important details necessary to create meaningful Graphs. Cacti jest zaprojektowany by być kompletnym generatorem wykresów rozwiązaniem opartym na frameworku RRDtool. Głównym celem jest ułatwienie pracy administratora sieci poprzez dbałość o wszystkie niezbędne szczegóły niezbędne do tworzenia znaczących wykresów.
Please see the official %sCacti website%s for information on how to use Cacti, get support, and updates. Zobacz oficjalną stronę %s Cacti %s by uzyskać informacje, wsparcie i aktualizacje.
Active Developers Deweloperzy Cacti
Developers working on Cacti, its Architecture, Documentation and Future Releases.
Honorable Mentions Sekcja menu konsoli
Contributors to Docuemntation, QA, Packaging, the Forums and our YouTube page.
Emeritus Members Członek grupy
Members of the original Cacti Group that have since moved on in their careers. We continue to wish them the best.
Thanks Dziękujemy
A very special thanks to %sTobi Oetiker%s, the creator of %sRRDtool%s and the very popular %sMRTG%s. Szczególne podziękowania dla %sTobi Oetiker%s, twórcy %sRRDtool%s i bardzo popularnego %sMRTG%s.
The users of Cacti Użytkownicy Cacti
Especially anyone who has taken the time to create an issue report, or otherwise help fix a Cacti related problems. Also to anyone who has contributed to supporting Cacti. Zwłaszcza każdemu, kto poświęcił czas na stworzenie raportu o problemie lub w inny sposób pomógł naprawić problemy związane z Cacti. Również dla każdego, kto przyczynił się do rozwoju Cacti.
License Licencja
Cacti is licensed under the GNU GPL: Cacti jest na licencji GNU GPL:
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. Ten program jest wolnym oprogramowaniem; można go rozpowszechniać i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU opublikowanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania; albo w wersji 2 Licencji, albo (według własnego uznania) w dowolnej późniejszej wersji.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Cacti/core

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

String age
a year ago
Source string age
2 years ago
Translation file
locales/po/pl-PL.po, string 1