Translation

English
English Latvian
Developers working on Cacti, its Architecture, Documentation and Future Releases. Izstrādātāji, kas strādā pie Cacti izveides, tās arhitektūras, dokumentācijas un turpmākiem izlaidumiem.
Honorable Mentions Godājami pieminēt
Contributors to Docuemntation, QA, Packaging, the Forums and our YouTube page. Dokumentācijas, QA un iepakojuma līdzautori, forumi un mūsu YouTube lapa.
Emeritus Members Emeritētie dalībnieki
Members of the original Cacti Group that have since moved on in their careers. We continue to wish them the best. Sākotnējie Cacti grupas dalībnieki, kuri devušies citos savas profesionālas karjeras izaugsmes virzienos. Mēs novēlam viņiem visu to labāko savas karjeras attīstībā.
Thanks Pateicības
A very special thanks to %sTobi Oetiker%s, the creator of %sRRDtool%s and the very popular %sMRTG%s. Īpašs paldies %sTobi Oetiker%s, %sRRDtool%s un ļoti populārās %sMRTG%s bibliotēkas izveidotājam.
The users of Cacti Cacti lietotāji
Especially anyone who has taken the time to create an issue report, or otherwise help fix a Cacti related problems. Also to anyone who has contributed to supporting Cacti. Īpaši tiem, kuri veltīja laiku problēmas ziņojuma izveidē vai kā citādi palīdzēja novērst ar Cacti saistītas problēmas. Kā arī tiem, kas deva savu ieguldījumu Cacti atbalstīšanā.
License Licences līgums
Cacti is licensed under the GNU GPL: Cacti ir licencēts saskaņā ar GNU GPL:
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. Šī ir bezmaksas programmatūra. Jūs varat to izplatīt tālāk un/vai modificēt saskaņā ar GNU vispārējās publiskās licences (GNU General Public License) noteikumiem, ko publicējusi Brīvās programmatūras fonds (Free Software Foundation). Vai nu licences 2. versija, vai nu jebkura jaunāka versija (pēc jūsu izvēles).
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. Šī programma tiek izplatīta cerībā, ka kādam tā būs noderīga, taču BEZ GARANTIJAS; pat bez netiešas garantijas par TIRDZNIECĪBU vai PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet GNU vispārējo publisko licenci (GNU General Public License).
Delete Dzēst
Convert to Normal Graph Konvertēt uz Normālu grafiku
Place Graphs on Report Novietot grafikus Pārskatā
Migrate Aggregate to use a Template Migrēt apkopojumu (apkopotos datus), lai izmantotu veidni
Create New Aggregate from Aggregates Izveidojiet jaunu apkopojumu no apkopojumiem
Associate with Aggregate Saistīt ar apkopojumu
Disassociate with Aggregate Atdalīt ar apkopojumu
Place on a Tree (%s) Vieta kokā (%s)
Click 'Continue' to delete the following Aggregate Graph(s). Noklikšķiniet 'Turpināt', lai dzēstu šādu(s) apkopoto(-s) grafiku(-us).
Cancel Atcelt
Continue Turpināt
Delete Graph(s) Dzēst grafiku(s)
The selected Aggregate Graphs represent elements from more than one Graph Template. Atlasītie apkopotie grafiki attēlo elementus no vairāk nekā vienas diagrammas veidnes.
In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, they must only be using one Graph Template. Please press 'Return' and then select only Aggregate Graph that utilize the same Graph Template. Lai migrētu tālāk norādītos apkopotos grafikus uz veidnēm balstītu apkopojumu, tiem ir jāizmanto tikai viena diagrammas veidne. Lūdzu, nospiediet “Atgriezties” un pēc tam atlasiet tikai Apkopoto grafiku, kas izmanto to pašu diagrammas veidni.
Return Atgriezties
The selected Aggregate Graphs does not appear to have any matching Aggregate Templates. Šķiet, ka atlasītajiem apkopotajiem grafikiem nav nevienas atbilstošas apkopojuma veidnes.
In order to migrate the Aggregate Graphs below use an Aggregate Template, one must already exist. Please press 'Return' and then first create your Aggregate Template before retrying. Lai migrētu tālāk norādītos apkopotos grafikus, izmantojiet apkopoto veidni, tai jau ir jābūt. Lūdzu, nospiediet "Atgriezties" un pēc tam vispirms izveidojiet savu Aggergate veidni, pirms mēģināt vēlreiz.
Click 'Continue' and the following Aggregate Graph(s) will be migrated to use the Aggregate Template that you choose below. Noklikšķiniet uz "Turpināt", un tālāk norādītais(-ie) apkopotais(-ie) grafiks(-i) tiks migrēts(-i), lai izmantotu apkopoto veidni, kuru izvēlaties tālāk.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Needs editing Cacti/core (v1.2.x)
The following string has the same context and source.
Propagated Needs editing Cacti/core

Loading…

User avatar Coool

Marked for edit

Cacti / core (v1.2.x)Latvian

a year ago
User avatar Coool

Translation changed

Cacti / core (v1.2.x)Latvian

a year ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "Novietot grafikus Pārskatā".

Fix string

Reset

Glossary

English Latvian
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
aggregate_graphs.php:44 graphs.php:58
String age
a year ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/lv-LV.po, string 20