Translation

English
English Bulgarian
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. Тази програма се разпространява с надеждата, че тя ще бъде полезна, но без никаква гаранция; без дори подразбираща се гаранция за ТЪРГОВСКА ПРОДАЖБА или ПРИНАДЛЕЖНОСТ ЗА ЧАСТНА ЦЕЛ. Вижте GNU General Public License за повече подробности.
Delete Изтрий
Convert to Normal Graph Конвертиране в LINE1 графика
Place Graphs on Report Поставете графики в отчета
Migrate Aggregate to use a Template Мигрирайте Aggregate, за да използвате шаблон
Create New Aggregate from Aggregates Създайте нов агрегат от агрегати
Associate with Aggregate Свържете се със съвкупността
Disassociate with Aggregate Отделяне с агрегат
Place on a Tree (%s) Място на дърво ( %s)
Click 'Continue' to delete the following Aggregate Graph(s). Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следната обща (и) графика (и).
Cancel Отказ
Continue Продължи
Delete Graph(s) Изтриване на графиките
The selected Aggregate Graphs represent elements from more than one Graph Template. Избраните обобщени графики представляват елементи от повече от един графичен шаблон.
In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, they must only be using one Graph Template. Please press 'Return' and then select only Aggregate Graph that utilize the same Graph Template. За да мигрират агрегираните графики по-долу към съвкупност от шаблони, те трябва да използват само един графичен шаблон. Моля, натиснете 'Return' и след това изберете само агрегираща графика, която използва един и същ шаблон на графиката.
Return Връщане
The selected Aggregate Graphs does not appear to have any matching Aggregate Templates. Избраните обобщени графики представляват елементи от повече от един графичен шаблон.
In order to migrate the Aggregate Graphs below use an Aggregate Template, one must already exist. Please press 'Return' and then first create your Aggregate Template before retrying. За да мигрират агрегираните графики по-долу към съвкупност от шаблони, те трябва да използват само един графичен шаблон. Моля, натиснете 'Return' и след това изберете само агрегираща графика, която използва един и същ шаблон на графиката.
Click 'Continue' and the following Aggregate Graph(s) will be migrated to use the Aggregate Template that you choose below. Кликнете върху „Напред“ и следващите обобщени графики ще бъдат мигрирани, за да използвате агрегатния шаблон, който изберете по-долу.
Aggregate Template: Обобщен шаблон:
There are currently no Aggregate Templates defined for the selected Legacy Aggregates. Понастоящем няма дефинирани агрегирани шаблони за избраните агрегати за наследство.
In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, first create an Aggregate Template for the Graph Template '%s'. За да мигрирате по-долу агрегираните графики към агрегати на базата на шаблони, първо създайте агрегиран шаблон за шаблона на графиката „ %s“.
Please press 'Return' to continue. Моля, натиснете 'Връщане', за да продължите.
Click 'Continue' to combine the following Aggregate Graph(s) into a single Aggregate Graph. Кликнете върху „Напред“, за да комбинирате следващите обобщени графики в един общ график.
Aggregate Name: Агрегирано име:
New Aggregate Нов сбор
Click 'Continue' to add the selected Graphs to the Report below. Кликнете върху „Напред“, за да добавите избраните графики към отчета по-долу.
Report Name Име на отчета
Timespan Време
Align Подравняване
Add Graphs to Report Добавете графики в отчета
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/maint
Propagated Translated Cacti/mikrotik
Propagated Translated Cacti/mactrack
Propagated Translated Cacti/core
Propagated Needs editing Cacti/gexport
Propagated Translated Cacti/syslog
Propagated Translated Cacti/routerconfigs
Propagated Translated Cacti/wmi

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.