Translation

English
English Vietnamese
The Cacti Action requested. Hover over action to see $_POST data. Hành động Cacti được yêu cầu. Di chuột qua hành động để xem dữ liệu $ _POST.
User Agent Tài khoản quản lí
The browser type of the requester. Các loại trình duyệt của người yêu cầu.
IP Address Địa chỉ IP
The IP Address of the requester. Địa chỉ IP của người yêu cầu.
Event Time Thời gian sự kiện
The time the Event took place. Thời gian sự kiện diễn ra.
N/A N/A
No Audit Log Events Found Không tìm thấy sự kiện Nhật ký kiểm toán
Audit Event Details Chi tiết sự kiện kiểm toán
View Cacti Audit Log Xem nhật ký kiểm toán Cacti
Technical Support Hỗ trợ Kỹ thuật
View Audit Log Xem nhật ký kiểm toán
Allows Administrators to view change activity on the Cacti server. Administrators can also export the audit log for analysis purposes. Cho phép Quản trị viên xem hoạt động thay đổi trên máy chủ Cacti. Quản trị viên cũng có thể xuất nhật ký kiểm toán cho mục đích phân tích.
Indefinitely Vô thời hạn
%d Weeks % d tuần
%d Month % d tháng
%d Months % d tháng
%d Year % d Năm
%d Years % d Năm
System Administration Quản lí hệ thống
Audit Log Settings Cài đặt nhật ký kiểm toán
Enable Audit Log Bật nhật ký kiểm toán
Check this box, if you want the Audit Log to track GUI activities. Chọn hộp này, nếu bạn muốn Nhật ký kiểm toán theo dõi các hoạt động GUI.
Audit Log Retention Lưu giữ nhật ký kiểm toán
How long do you wish Audit Log entries to be retained? Bạn muốn các mục Nhật ký kiểm toán được giữ lại trong bao lâu?
Misc Linh tinh
Audit Event Log Nhật ký sự kiện kiểm toán
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Needs editing Cacti/audit
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/core % d tTuần
Propagated Translated Cacti/thold
Propagated Needs editing Cacti/flowview
Propagated Translated Cacti/syslog % d tTuần
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x) % d tTuần
Propagated Needs editing Cacti/mikrotik
Propagated Translated Cacti/mactrack

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

PHP format

Following format strings are missing: %d
Following format strings are extra: % d

Reset

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
php-format
Source string location
setup.php:267
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/vi-VN.po, string 48