Translation

English
English Bulgarian
The Cacti Action requested. Hover over action to see $_POST data. Изисква се Cacti Action. Задръжте курсора на мишката над действието, за да видите данни за $ _POST.
User Agent Потребителски агент
The browser type of the requester. Типът на браузъра на рикуестъра.
IP Address IP Адрес
The IP Address of the requester. IP адресът на заявителя.
Event Time Време на събитието
The time the Event took place. Времето на събитието.
N/A Няма
No Audit Log Events Found Не са намерени събития в дневника за одити
Audit Event Details Подробности за събитието
View Cacti Audit Log Преглед на журнал за одит на Cacti
Technical Support Техническа поддръжка
View Audit Log Преглед на дневника за одит
Allows Administrators to view change activity on the Cacti server. Administrators can also export the audit log for analysis purposes. Позволява на администраторите да виждат промяна на активността на Cacti сървъра. Администраторите могат също да експортират журнала на одита за целите на анализа.
Indefinitely за неопределено време
%d Weeks % d седмици
%d Month % d Месец
%d Months % d Месеци
%d Year % d Година
%d Years % d години
System Administration Системна администрация
Audit Log Settings Настройки на журнал за одит
Enable Audit Log Активиране на дневник за одит
Check this box, if you want the Audit Log to track GUI activities. Поставете отметка в това квадратче, ако искате дневникът за одит да проследява дейностите на GUI.
Audit Log Retention Запазване на регистъра на одитите
How long do you wish Audit Log entries to be retained? Колко време искате да бъдат запазени записите в регистъра на одита?
Misc Разни
Audit Event Log Протокол за събития на одит
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Needs editing Cacti/audit
The following strings have the same context and source.
Propagated Needs editing Cacti/mikrotik
Propagated Needs editing Cacti/mactrack
Propagated Needs editing Cacti/core (v1.2.x)
Propagated Needs editing Cacti/flowview
Propagated Needs editing Cacti/core
Propagated Needs editing Cacti/syslog
Propagated Needs editing Cacti/thold

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

PHP format

Following format strings are missing: %d
Following format strings are extra: % d

Reset

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
php-format
Source string location
setup.php:267
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/bg-BG.po, string 48