Context English Swedish
Queries Databasfrågor
Authentication Autentisering
Utilities Tillbehör
Data Collection Datainsamling
Template Editor Mall Redigerare
Misc Övrigt
Name Namn
Status Status
Delete Ta bort
Add Lägg till
Cancel Avbryt
Continue Fortsätt
Username Användarnamn
Password Lösenord
Search Sök
Accounts Konton
Default Standard
filter: use Go Utför
filter: reset Clear Rensa
Description Beskrivning