English Swedish
WMI Management WMI-hantering
WMI Data WMI-data
WMI Data Query WMI Data Query
%d Minute % d minut
%d Minutes %d minuter
%d Hour %d timme
%d Hours %d timmar
%d Day %D-dagen
WMI Query Tool WMI-sökverktyg
WMI Queries WMI-frågor
WMI Autenication WMI Autenication
(Edit)
(Query) Fråga
WMI Account Options WMI-kontoalternativ
WMI Authentication Account WMI Authentication Account
Choose an account to use when Authenticating via WMI Välj ett konto som ska användas när du verifierar via WMI
1 Process 1 Process
%d Processes Få systemprocesser
WMI Settings WMI-inställningar
Enable WMI Data Collection Datainsamling